Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – dane do października 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec października 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 780, a więc zwiększyła się od początku tego roku o 8 775. Wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), liczba ta wyniosła 649 440, co oznacza wzrost od początku […]

Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2019 r. Rekordowe obroty energią elektryczną na rynku spot

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br. 22 342 484 MWh i był o 1,0% niższy niż w listopadzie roku 2018. W wolumenie tym zawiera się 2 833 801 MWh na rynku spot, wskutek czego po raz pierwszy w historii TGE obroty na tym rynku przekroczyły 30 TWh od początku roku. Obroty […]

Towarowa Giełda Energii podtrzymała status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO)

2 grudnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ponownie przyznał TGE status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego, dla polskiego obszaru cenowego. TGE po raz pierwszy uzyskała uprawnienia operatora NEMO 2 grudnia 2015 r. W związku z dobiegającą końca licencją, Giełda ponownie wystąpiła […]

Co decyduje o taryfach – URE analizuje wnioski sprzedawców energii

W październiku br. Regulator wezwał cztery największe firmy prowadzące sprzedaż energii (tzw. sprzedawców z urzędu) do przedłożenia wniosków taryfowych na 2020 r. 15 listopada br. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły dokumenty od spółek obrotu (sprzedawców): Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Enei, Energi i Tauron Polska Energia. Postępowania taryfowe prowadzone co roku o tej porze przez […]

Towarowa Giełda Energii uruchamia dla Polski paneuropejski Rynek Dnia Bieżącego. Zmiany na rynku giełdowym

19 listopada br., Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) uruchomiła transgraniczny rynek SIDC w modelu XBID, który łączy krajowe Rynki Dnia Bieżącego Energii Elektrycznej w ramach Unii Europejskiej i umożliwia ciągły handel transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy. Polska jest jednym z siedmiu krajów, które przystąpiły do SIDC w drugiej fali wdrożeniowej. Trzeci etap wdrożeniowy […]

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w III kwartale 2019 r.

W Informacji nr 83/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że w III kwartale 2019 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyniosła 58,54 zł/MWh. Średnie ceny zakupu w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, […]

Zmiany sprzedawców gazu – stan na koniec III kwartału 2019 r.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, […]

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – dane do września 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec września 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 415, a więc zwiększyła się od początku tego roku o 8 410. Wśród odbiorców w gospodarstwach domowych liczba ta wyniosła 645 190, co oznacza wzrost od początku 2019 r. o […]

Informacja dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w 2020 r. z ulgi w opłacie mocowej

W Informacji nr 80/2019 Prezes URE przypomina  o zasadach skorzystania przez odbiorców przemysłowych w 2020 r. z uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy o rynku mocy. Odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać z tego uprawnienia powinien złożyć Prezesowi URE w terminie do 30 listopada 2019 r., oświadczenie potwierdzające: wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami […]

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w październiku 2019

W sekcji Komunikaty Prezesa URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 81/ 2019, w sprawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w październiku 2019, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć