OZE

Kolejne fundusze na OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego (FM) zaakceptował kolejną, siódmą transzę finansowania programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W tych siedmiu transzach Polska zakontraktowała z dysponującego środkami FM Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) ponad 25 mld zł na przyspieszenie transformacji energetycznej.

NFOŚiGW uzgodnił dwa nowe programy priorytetowe – „Moja elektrownia wiatrowa” (400 mln zł) oraz „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego” (2 mld zł). Nabory wniosków w ramach tych programów zaplanowano na ten rok.

Wspieramy przedsięwzięcia, które przyczyniają się do ochrony środowiska i transformacji energetyki, co jest niezwykle ważne w obliczu dążenia Polski do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Niedawna decyzja Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozwoli nam uruchomić dofinansowanie kolejnych inwestycji w OZE i elektromobilność. Na to wsparcie czekają prosumenci i przedsiębiorcy – powiedziała Prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

EBI przyjął ponadto wnioski o wypłacenie Polsce kolejnych środków w ramach programów priorytetowych „Energia dla wsi” (300 mln zł) i „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” (2,6 mld zł). Uzyskane przez NFOŚiGW decyzje pozwolą na przekazanie w sumie 5,3 mld zł na nowe źródła energii i infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych.

Program priorytetowy Moja Elektrownia Wiatrowa

„Moja elektrownia wiatrowa” to kolejny z programów Narodowego Funduszu na rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce. Wsparcie będzie kierowane do osób fizycznych – będą one mogły otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej o mocy do 20 kW lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej. Budżet programu wynosi 400 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową. Przewidziano również dotację do magazynu energii elektrycznej do kwoty 17 tys. zł. Planowane wsparcie ma przyczynić się do wzrostu mocy OZE o ok. 50 MW do 2029 r. Pierwszy nabór wniosków planowany jest w II/III kwartale tego roku.

Rozbudowa sieci stacji ładowania dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych

Na realizację programu „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego” NFOŚiGW przeznacza 2 mld zł. Celem jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych i terminalach intermodalnych. Z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wybudują lub rozbudują ogólnodostępne stacje ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 350 kW. Przewidziane dofinansowanie pokryje do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór w programie planowany jest w III/ IV kwartale br.

Wnioski o wypłatę 2,9 mld zł

Narodowy Fundusz przeznaczy ok. 300 mln zł na wypłaty w programie „Energia dla wsi”. Dotychczas w ramach programu zawarto 30 umów na dofinansowanie 17 biogazowni rolniczych w całej Polsce. Program o budżecie 1 mld zł jest skierowany do działających i powstających spółdzielni energetycznych oraz do  rolników. Jego celem jest zwiększenie wykorzystania OZE na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Dwie transze finansowania na sumę ok. 2,6 mld zł pozwolą na wypłatę środków z programu „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”. Program wspiera budowę nowych oraz rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych, z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Dotychczas NFOŚiGW zawarł 34 umowy o dofinansowanie 17 inwestycji na ok. 3,1 mld zł. Budżet całego programu to 6 mld zł.

Wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego

NFOŚiGW finansuje ze środków Funduszu Modernizacyjnego 19 programów. Do tej pory zawarł ponad 19 tys. umów o dofinansowanie z beneficjentami – najwięcej w ramach programu „Moje ciepło”.

FM jest instrumentem finansowym zasilanym środkami ze sprzedaży 4,5% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Uprawnienia te sprzedaje w półrocznych transzach Europejski Bank Inwestycyjny. Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-30 może trafić ok. 60 mld zł. Środki z FM mają wspierać modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w 13 krajach Unii Europejskiej.

Mechanizm funkcjonowania FM w Polsce wdrożono w ramach ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z ustawą, funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni NFOŚiGW.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama