Elektroenergetyka

W MAP powołano Zespół do spraw wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych Skarbu Państwa

Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 maja 2024 r., a w życie wchodzi 10 maja. Zespół do spraw wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa jest organem pomocniczym Ministra Aktywów Państwowych.

Do jego zadań należy:
– analiza uwarunkowań wydzielenia aktywów węglowych ze spółek, z udziałem Skarbu Państwa sektora energetycznego,
– współpraca ze spółkami w zakresie wypracowania założeń, kierunków oraz metod przeprowadzenia wydzielenia,
– opracowanie rekomendacji w zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych nakierowanych na przeprowadzenie wydzielenia,
– oraz ustalenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za realizację wydzielenia oraz podziału zadań pomiędzy te podmioty.

Przewodniczącym Zespołu jest osoba wskazana przez ministra, czyli Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zastępcę przewodniczącego wyznacza Minister Przemysłu. Pozostali członkowie zespołu to Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz osoby delegowane z MAP – Dyrektorzy Departamentów: Spółek Paliwowo-Energetycznych, Analiz Ekonomicznych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Prawnego, Dyrektor Departamentu Nadzoru I, a także pracownik Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych, pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza Zespołu.

Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

Członkowie Zespołu oraz osoby, które zostaną zaproszone do uczestniczenia w pracach tego gremium, składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych związanych z pracą Zespołu i uzyskanych w trakcie realizacji jego zadań.

Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży na posiedzenie.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Działy

Reklama