Paliwa dla energetyki

Nowy Zarząd PGE Energia Ciepła S.A.

W skład Zarządu II kadencji PGE Energia Ciepła S.A. zostali powołani:

Grzegorz Krystek i została powierzona mu funkcja prezesa zarządu od dnia 17.04.2024 r.;

Katarzyna Suwała i została powierzona jej funkcja wiceprezesa zarządu od dnia 06.05.2024 r.;

Mariusz Michałek i została powierzona mu funkcja wiceprezesa zarządu od dnia 17.04.2024 r.;

Radosław Woszczyk i została powierzona mu funkcja wiceprezesa zarządu od dnia 17.04.2024 r.

Pan Grzegorz Krystek jest menedżerem związanym od początku swojej kariery zawodowej z sektorem energetycznym oraz finansowym. W tym czasie pracował przy największych projektach modernizacji energetyki oraz prywatyzacji i restrukturyzacji sektora energetycznego – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zdobył szerokie doświadczenie w otoczeniu międzynarodowym pracując w firmach Westinghouse, New York State Electric & GasCorporation, Arthur Andersen, Apache Corp. czy Vertis Environmental Finance. Współpracował z Regulatorami w USA, Europie i Polsce, negocjując warunki deregulacji oraz otwarcia rynku energii i gazu, tworzył jednolity i konkurencyjny rynek gazu i energii elektrycznej w Europie,opracowywał wytyczne i projekty Dyrektyw wprowadzających systemy „kolorowych” certyfikatów oraz mechanizmy współpracy między urzędami regulacyjnymi w Europie. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER).

W ostatnich latach nadzorował największy w kraju proces transformacji energetycznej od energii opartej na węglu do czystej ekologicznie energii opartej na energii odnawialnej (wiatrowej i słonecznej), wodorze i energetyce jądrowej. Nadzorował projekty akwizycyjne, restrukturyzację Grupy oraz rozwój projektów nisko- i zeroemisyjnych. W notowanej na giełdzie, największej w kraju firmie branży elektroinstalacyjnej sprawował nadzór właścicielski w procesie restrukturyzacji spółki.

W latach 2010-2016 zasiadał we władzach największego przedsiębiorstwa sektora energetycznego w Polsce. Jako Wiceprezes ds. Operacyjnych i Handlu był odpowiedzialny za operacyjną działalność Grupy w zakresie wydobycia węgla, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni opalanych węglem, gazem oraz biomasą, dystrybucji energii elektrycznej. energetyki odnawialnej, hurtową i detaliczną działalność handlową w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem na rynkach krajowych i zagranicznych, zakup paliw i surowców produkcyjnych, przygotowanie i wdrażanie procesów i systemów informatycznych wspomagających operacyjną działalność spółki oraz linii biznesowych Grupy Kapitałowej, planowanie, prognozowanie i analizy ekonomiczne oraz za techniczne i operacyjne wsparcie projektu budowy Pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej. Opracowywał, rozwijał i wdrażał systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami (ERO). Zasiadał we władzach Towarowej Giełdy Energii. Wcześniej rozwijał rynek obrotu uprawnieniami do emisji w Europie. W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. Zarządzał obszarami energetyki oraz strategii i rozwoju w firmie Elektrim, był odpowiedzialny m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy. W firmie Arthur Andersen zajmował się sektorem energetycznym i koordynował projekty w tym obszarze. Prowadził procesy prywatyzacyjne firm sektora energetycznego dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa.

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business’u Politechniki Warszawskiej. Jego hobby to taniec, nurkowanie, żeglarstwo, jazda na nartach i rowerze.

Pani Katarzyna Suwała posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami oraz różnymi obszarami działalności firmy, w szczególności w obszarze korporacyjnym i finansowym, zarówno w podmiotach gospodarczych, jak i w sektorze publicznym. Uczestniczyła w pracach zespołów decyzyjnych przy kluczowych projektach. Posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami społecznymi.

Karierę zawodową rozpoczęła w Inteligo Financial Service, gdzie zdobyła pierwsze doświadczenie w sektorze bankowym, a następnie związana była z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, gdzie pracowała w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.

W latach 2008-2017 pracowała w Najwyższej Izbie Kontroli, początkowo w Departamencie Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji, gdzie kontrolowała m. in. finansową działalność spółek skarbu państwa oraz procesy prywatyzacyjne, w szczególności w obszarze energetyki konwencjonalnej, jądrowej oraz ciepłownictwa, a następnie pełniła obowiązki wicedyrektora oraz dyrektora w Departamencie Strategii, koordynując pracę całej instytucji. Brała także udział w międzynarodowych projektach Najwyższej Izby Kontroli, gdzie pełniła funkcje koordynatora audytu finansowego Rady Europy oraz eksperta w projektach twinnigowych zleconych przez Komisję Europejską.

W ostatnich latach związana z Grupą Polski Holding Nieruchomości S.A., gdzie zarządzała obszarem finansowym jako dyrektor zarządzający, a następnie nadzorowała obszar korporacyjny, odpowiadając – jako pełnomocnik zarządu – za zasoby ludzkie, a także przetargi, administrację i IT.

Jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa  w jednostkach sektora finansów publicznych oraz studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Akademia kompetencji menedżera. Ukończyła także aplikację kontrolerską NIK zakończoną egzaminem z wynikiem celującym. Decyzją Rady Nadzorczej PGE Energia Ciepła powołana 16 kwietnia 2024 r. na stanowisko wiceprezesa zarządu PGE Energia Ciepła z dniem 6 maja 2024 r.

Prywatnie jej największymi pasjami są żeglarstwo oraz narciarstwo.

Pan Mariusz Michałek posiada ponad 24-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Od 15 kwietnia 2024 r. został powołany na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również Fakultatywne Studium Przygotowania Pedagogicznego na Politechnice Częstochowskiej, Menedżerskie Studia Podyplomowe w WSB Dąbrowa Górnicza, Podyplomowe Studia w zakresie Prawo Gospodarcze i Handlowe na Uniwersytecie Śląskim oraz studia Executive MBA organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył także w wielu szkoleniach i seminariach z obszaru zarządzania, finansów, komunikacji i perswazji.

W trakcie kariery zawodowej m. in. ponad 4 lata pracował na stanowisku dyrektora PGE Energia Ciepła Oddziału nr 1 w Krakowie, 6 lat w Grupie Tauron, jako wiceprezes zarządu Tauron Wytwarzanie Serwis oraz jako dyrektor operacyjny – prokurent w Tauron Serwis, 14 lat w Danfoss Poland – części duńskiego koncernu Danfoss w okresie rozwoju sprzedaży oraz produkcji na rynku polskim. Uczestniczył w realizacji inwestycyjnych projektów w energetyce, strategicznych projektów związanych m. in. z poprawą efektywności biznesowej oraz projektów realizowanych w ramach Funduszy norweskich i EOG.

Pan Radosław Woszczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także podyplomowe studium organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz Ernst&Young Academy of Businness z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, finansów, kontrolingu, procesów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych oraz planowania strategicznego i operacyjnego. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach produkcyjnych, energetycznych oraz teleinformatycznych. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej odpowiadał za tworzenie i wdrażanie strategii, optymalizację procesów zarządzania, przygotowywał plany finansowe oraz programy restrukturyzacyjne.

Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacji sektora energetycznego, w tym utworzenia operatora systemu przesyłowego, utworzenia PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz wprowadzenia spółki na GPW, jak i konsolidacji podmiotów z GK PGE. W 2017 r. brał udział w projekcie M&A, mającym na celu zakup aktywów EDF w Polsce przez PGE S.A. Od listopada 2002 r. związany z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (poprzednio PSE S.A.). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Źródło: PGE Energia Ciepła S.A.

Działy

Reklama