Paliwa dla energetyki

Spotkanie Prezesa PAA z Dyrektor Wydziału ds. Energii Jądrowej MAEA

16 kwietnia 2024 r. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki gościł Dyrektor Wydziału ds. Energii Jądrowej MAEA, Aline des Cloizeaux. Spotkanie dotyczyło budowania potencjału kadrowego polskiego dozoru jądrowego i aktualnych wyzwań stojących przed PAA. Omówiono również rolę laboratoriów i organizacji eksperckich w procesie licencjonowania (ang. Technical Support Organization, TSO) oraz inicjatywy MAEA na rzecz harmonizacji i standaryzacji małych reaktorów modułowych (ang. Nuclear Harmonization and Standardization Initiative, NHSI).

Prezes PAA przedstawił główne wyzwania organu dozoru w odniesieniu do kapitału ludzkiego – perspektywę równoczesnego licencjonowania kilku technologii reaktorowych oraz niezbędne do tego pozyskanie przez PAA wystarczającej liczby wykwalifikowanej kadry. W tym kontekście omówiono plany wykorzystania autoryzowanych laboratoriów i organizacji eksperckich TSO podczas oceny bezpieczeństwa technologii jądrowych przez PAA oraz podkreślono rolę harmonizacji podejść i standardów.

Dyrektor Wydziału ds. Energii szczegółowo opisała inicjatywę NHSI, której celem jest przyspieszenie harmonizacji i standaryzacji projektów małych reaktorów modułowych i ich budowy. Inicjatywa skupia się na dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się ścieżkach – regulacyjnej i przemysłowej. Pierwsza zakłada większą współpracę regulacyjną między państwami członkowskimi MAEA w celu unikania dublowania wysiłków, większą wydajność i w konsekwencji ułatwienie opracowywania wspólnych stanowisk organów dozoru. Druga koncentruje się na opracowaniu bardziej ustandaryzowanego podejścia branży do projektowania, budowy i eksploatacji małych reaktorów modułowych. Ustanowienie wspólnych standardów i najlepszych praktyk w przemyśle pozwoli na redukcję kosztów, a także skrócenie czasu licencjonowania i ostatecznego wdrożenia technologii SMR.

Prezes PAA wyraził chęć dalszego udziału w wydarzeniach organizowanych przez MAEA, w tym w posiedzeniach NHSI czy Międzynarodowej Konferencji MAEA na temat Małych Reaktorów Modułowych i Ich Zastosowań, która odbędzie się jesienią w Wiedniu.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Działy

Reklama