EkoMobility

Kolejne umowy na ekologiczną mobilność miejską z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej podpisane

Biała Podlaska i Mielec podpisały umowy na inwestycje w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej. Miasta te otrzymają prawie 125 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Tym samym podpisano już wszystkie umowy na realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w pierwszym naborze.

Nabór konkurencyjny do „Zrównoważonej mobilności miejskiej” trwał od 12 września do 12 grudnia 2023 r. O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się podmioty z makroregionu Polski Wschodniej, tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców. Pozytywną ocenę uzyskało pięć projektów o dofinansowaniu wynoszącym łącznie ponad 276,6 mln zł.

Dofinansowanie dla Białej Podlaskiej

Dotychczas umowy podpisały już Łomża, Suwałki i Stalowa Wola. Teraz dołączyły do nich Biała Podlaska i Mielec.

Biała Podlaska zrealizuje projekt pt. „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”. Wartość projektu wynosi prawie 82 mln zł, z czego ponad 55 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

W projekcie miasto m. in. zakupi 12 autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami i stacjami ładowania oraz utworzy centrum przesiadkowe przy dworcu PKP w Białej Podlaskiej. Pozostałe zadania obejmują m. in. modernizację przystanków, budowę chodników i ścieżek rowerowych, a także utworzenie aplikacji, która połączy informacje o różnych środkach miejskiej komunikacji, tak aby mieszkańcy mogli wygodnie korzystać z przesiadek na różny rodzaj transportu.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności transportu publicznego i wpłynie na zwiększenie jego wykorzystania wśród mieszkańców.

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Mielcu

Natomiast Mielec zrealizuje projekt pt. „Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec”. Wartość projektu wynosi ponad 87 mln zł, z czego ponad 69 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Projekt ma zapewnić – na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca – wysokiej jakości usługi miejskiego transportu zbiorowego jako przyjaznego i wygodnego sposobu podróżowania, który będzie stanowił alternatywę dla transportu indywidualnego. Jak to osiągnie?

Projekt obejmuje m. in. zakup 7 sztuk autobusów z napędem elektrycznym wraz ze stacjami ładowania, przebudowę i rozbudowę dworca autobusowego w celu przystosowania go do pełnienia roli węzła przesiadkowego oraz przebudowę peronów przystankowych i zakup nowych wiat przystankowych. Ponadto wśród zadań znajduje się również budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników oraz digitalizacja systemu mobilności.

Wszystkie inwestycje realizowane w programie w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej wpłyną na lepszą organizację przemieszczania się w mieście, na terenach podmiejskich, a także poza nimi. Przemieszczanie się środkami miejskiego transportu będzie stanowić doskonałą alternatywę do korzystania z samochodów osobowych. Ograniczenie wykorzystania samochodów na rzecz podróży ekologicznym transportem zbiorowym zmniejszy negatywne oddziaływanie na klimat (zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, korków, emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu). W ten sposób poprawi się komfort życia mieszkańców.

Łącznie w budżecie FEPW na inwestycje w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej zarezerwowano 420 mln euro.

Drugi nabór dla miast średnich

11 kwietnia rozpoczął się drugi nabór konkurencyjny w ramach działania 3.1 FEPW „Zrównoważona mobilność miejska”. Jest on skierowany do następujących miast: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Siedlce oraz Ostrołęka. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty związane z ekologicznymi, zintegrowanymi systemami mobilności miejskiej.

Wnioski będą przyjmowane do 27 czerwca 2024 r.

Więcej o naborze.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,65 mld euro.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Działy

Reklama