Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rynek gazu: nowe wzory sprawozdań z realizacji planów rozwoju gazowych przedsiębiorstw sieciowych

Na stronie internetowej URE są już dostępne zaktualizowane wzory sprawozdań z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Termin ich nadsyłania upływa 30 kwietnia 2024 r.

Do corocznego przekazywania sprawozdań z realizacji planów zobowiązany jest operator gazowej sieci przesyłowej oraz wszyscy operatorzy gazowych sieci dystrybucyjnych, na których ustawodawca nałożył obowiązek uzgadniania z Prezesem URE projektów tych planów[1].

Wprowadzone w formularzach zmiany wynikają z ubiegłorocznej nowelizacji Prawa energetycznego oraz z konieczności uaktualnienia okresu sprawozdawczego.

Szczegółowe informacje dotyczące raportowania z realizacji planów rozwoju wraz ze zaktualizowanymi wzorami dostępne są na stronie internetowej URE. Sprawozdania można przesyłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rynku Paliw Gazowych
ul. Towarowa 25a
00-869 Warszawa

lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

W przypadku wysyłki w formie papierowej, sprawozdanie należy również wysłać w wersji elektronicznej (odpowiednio w formacie: Word, Excel) na adres: drg@ure.gov.pl.

***

  • Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją gazu zobowiązane są do sporządzenia planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz.
  • Uzgadnianie projektów planów rozwoju ma na celu zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz z założeniami polityki energetycznej państwa.
  • Plany rozwoju – ze względu na wieloletni cykl inwestowania oraz zaangażowanie znacznych środków finansowych (dużą kapitałochłonność), które powodują długookresowe konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw i ich odbiorców – mają bezpośrednie przełożenie na poziom taryf tych przedsiębiorstw.

[1] Zgodnie z art. 16 ust. 18 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama