Elektroenergetyka

Prezes URE zatwierdził zmiany w Regulaminie rynku mocy

Na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Prezes URE zmodyfikował Regulamin rynku mocy, zatwierdzając zmiany określone w Karcie aktualizacji nr 7. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów prawa[1] oraz doprecyzowania jego postanowień i wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych związanych z procesami certyfikacji, zastępowaniem jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych, wykonywaniem obowiązku mocowego, rozliczeniami oraz zasadami współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych.

Wprowadzane zmiany[2]dotyczą:

 1. dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów wynikających z nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, uwzględniających zmiany w procesach:
  1. udziału mocy zagranicznych w rynku mocy,
  2. certyfikacji ogólnej oraz
  3. rynku wtórnego;
 2. wynikającej z dotychczasowych doświadczeń modyfikacji w realizacji procesu zastąpienia jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych;
 3. możliwości stosowania indywidualnego korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności dla jednostek fizycznych wytwórczych obejmujących więcej niż jedną technologię wytwarzania lub magazynowania energii elektrycznej;
 4. doprecyzowania postanowień dotyczących wykonywania obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy oraz w testowym okresie przywołania na rynku mocy;
 5. zmian w procesie rozliczeń, obejmujących doprecyzowanie sposobu wyznaczania wynagrodzenia i ceny obowiązku mocowego pomniejszonej o pomoc publiczną podlegającą odliczeniu oraz terminów przeprowadzenia odliczenia pomocy publicznej i waloryzacji[3];
 6. zasad współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) w zakresie przekazywania informacji o ograniczeniach sieciowych oraz poleceniach OSD;

Wszystkie dokumenty związane z Regulaminem oraz jego zmianami dostępne są na stronie URE w dziale Rynek mocy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

***

 • Rynek mocy jest rozwiązaniem regulacyjnym, które ma na celu zapobieganie sytuacji niedoboru energii elektrycznej w przyszłości poprzez stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizowania już istniejących jednostek wytwórczych.
 • Rozwiązania te mają również aktywizować zarządzanie zużyciem energii i uelastycznić popyt na energię elektryczną.
 • Wprowadzenie rynku mocy zmieniło architekturę rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, jest dokonany w wyniku aukcji.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy nałożyła na Prezesa URE m. in. obowiązek zatwierdzenia, w drodze decyzji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. energii, regulaminu rynku mocy[4].
 • Decyzją z 30 marca 2018 r. Prezes URE zatwierdził Regulamin Rynku Mocy, który od tego czasu był siedmiokrotnie aktualizowany.

[1] M.in. zmieniona ustawą z dn. 28 lipca 2023 r. ustawa Prawo energetyczne ( Dz.U. 2023, poz. 1681).
[2] Obejmują brzmienie Rozdziałów 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 23 Regulaminu oraz jego załączników nr: 7.9, 13.1, 13.2, 14.1, 14.3, 14.4, 14.6, 14.8, 14.9, 14.10, i 14.15.
[3] W tym implementacja nowego brzmienia art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o rynku mocy (Dz.U. 2023, poz. 2131).
[4] Art. 84 ust. 3 ustawy o rynku mocy.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama