Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM organizatorem dyskusji na temat rozwoju rynku biometanu

28 listopada 2023 r. GAZ-SYSTEM zorganizował w Warszawie warsztat „Biometan w Krajowym Systemie Przesyłowym”, inicjując dyskusję na temat praktycznych zasad tworzenia rynku biometanu w Polsce i możliwości przesyłania go krajową siecią przesyłową.

W ramach strategii spółki na lata 2023-33 GAZ-SYSTEM kładzie duży nacisk na współtworzenie polskiej transformacji energetycznej i ma ambicje aktywnie wpływać na rozwój rynku biometanu w Polsce.
W tym celu już teraz spółka uczestniczy w unijnym i krajowym procesie legislacyjnym, prowadzi działania techniczne (np. poprzez opracowanie wytycznych do przyłączania biometanowni) oraz komunikację z uczestnikami rynku, podejmując współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój rynku biometanu.

– GAZ-SYSTEM chce odgrywać aktywną rolę w procesie dekarbonizacji polskiej gospodarki i w przyszłości być multigazowym operatorem systemu przesyłu, który integruje rynek i gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne państwa – powiedział Paweł Pikus, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– Obecnie obserwujemy zwiększające się zainteresowanie biometanowni przyłączeniem do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Staramy się wychodzić naprzeciw kształtującym się potrzebom rynku, nie tylko upraszczając niezbędne procedury, ale także prowadząc regularny dialog ze wszystkimi stronami procesu. Mam nadzieję, ze dzisiejsze warsztaty będą początkiem ścisłej współpracy
z przedsiębiorstwami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem rynku biometanu w Polsce 
– dodał Wiceprezes Paweł Pikus.

Warsztat kierowany był do szerokiego grona podmiotów zainteresowanych współtworzeniem rynku biometanu w Polsce, w tym inwestorów chcących rozwijać produkcję biometanu, operatorów systemu dystrybucyjnego gazu, budujących infrastrukturę, a także przedsiębiorstw zajmujących się obrotem biometanu, czy bioLNG.

Warsztat był prowadzony przez ekspertów GAZ-SYSTEM oraz reprezentantów zewnętrznych instytucji i przedsiębiorstw. Podczas spotkania omówiono strategię GAZ-SYSTEM, perspektywy rozwoju rynku biometanu oraz otoczenie regulacyjne, a także wymagania techniczne dotyczące przyłączania do sieci i przesyłania biometanu.

Obecnie żadna biometanownia nie jest przyłączona do sieci przesyłowej. Jednakże w ostatnich latach GAZ-SYSTEM obserwuje znaczący wzrost zainteresowania przyłączaniem biometanowni (wzrost z jednego wniosku o przyłączenie do systemu przesyłowego w 2019 r. do kilkudziesięciu wniosków w 2023 roku).

Przygotowując się do wzrostu rynku biometanu, GAZ-SYSTEM już dwa lata temu opracował specjalne wnioski o określenie warunków przyłączenia dla biometanowni wraz z instrukcją ich wypełniania. Dodatkowo pracownicy GAZ-SYSTEM pomagają biometanowniom na każdym etapie przyłączenia. W ramach dyskusji z klientami i przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska spółka stara się upraszczać niezbędną dokumentację i procedury, na ile pozwalają na to obecnie istniejące ramy prawne.

GAZ-SYSTEM jest otwarty na współpracę i wszelkie sugestie ze strony operatorów systemów dystrybucyjnych i biometanowni w celu wypracowania efektywnych rozwiązań praktycznych przyczyniających się do rozwoju krajowego rynku biometanu.

Dla wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatów na stronie internetowej spółki w zakładce „Materiały edukacyjne” udostępnione zostaną materiały ze spotkania.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama