OZE

OZE: 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywały zaktualizowane wzory wniosków o wydanie błękitnych i zielonych świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej

Prezes URE przygotował nowy, odpowiadający aktualnemu stanowi prawnemu, wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia potwierdzającego wytworzenie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, czyli z biogazu rolniczego (świadectwa błękitne) lub z innych odnawialnych źródeł energii (świadectwa zielone).

Aktualizacja wniosku polega na rozszerzeniu składanego wraz z wnioskiem oświadczenia o pkt 5, wskazujący, że „w okresie objętym wnioskiem energia, dla której ma zostać wydane świadectwo pochodzenia, nie była objęta wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w rynku mocy, o którym mowa w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, lub wsparciem udzielonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji”.

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia m.in. wskazuje okres, obejmujący jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE[1].

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia należy złożyć do operatora systemu elektroenergetycznego w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytwarzania energii elektrycznej objętej wnioskiem[2]. Oznacza to, że wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia za 2024 r. należy złożyć do operatora najpóźniej do 14 lutego 2024 r. Ważne jest, że w tym przypadku wiążąca będzie data wpływu wniosku do operatora, a nie data jego nadania w urzędzie pocztowym.

***

  • Świadectwo pochodzenia energii przysługuje przedsiębiorcom, którzy wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Warunkiem przyznania świadectwa, jest wytwarzanie energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w której energia wytworzona została po raz pierwszy przed 1 lipca 2016 roku.
  • Świadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej przysługuje przez okres kolejnych 15 lat, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r. Okres ten liczy się od dnia wytworzenia energii po raz pierwszy, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia.

[1] Art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
[2] Art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama