Paliwa dla energetyki

Trwa tematyczny przegląd bezpieczeństwa reaktora MARIA

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała krajowy raport z przeglądu tematycznego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Działania PAA realizowane są w ramach drugiej edycji europejskiego tematycznego przeglądu instalacji jądrowych.

Europejski tematyczny przegląd instalacji jądrowych (ang. TPR – Topical Peer Review) ma na celu poprawę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Europie. Prowadzona obecnie, druga edycja TPR skupia się na weryfikacji systemów ochrony przeciwpożarowej poszczególnych obiektów tego typu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przeprowadzania przeglądów TPR co sześć lat. Do bieżącej edycji przystąpiły również cztery państwa spoza UE: Szwajcaria, Wielka Brytania, Ukraina i Turcja.

Harmonogram przeglądów

Polska zgłosiła do przeglądu Reaktor Badawczy MARIA, który znajduje się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.

Pierwszym etapem było przeprowadzenie przez poszczególne kraje samooceny instalacji jądrowych, zgłoszonych jako bezpośrednio podlegających przeglądowi. Na tej podstawie, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) i Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych (WENRA), opracowano raporty krajowe (NAR National Assessment Report). Każdy kraj, w tym także Polska przesłały raporty do Biura Przeglądu TPR II. Teraz dokumenty te będą podlegały analizie ze strony ekspertów z krajów Unii Europejskiej. Raporty są dostępne także dla każdego zainteresowanego.

Jawność prowadzonego przeglądu TPR zapewnia społeczeństwom UE dostęp do informacji, możliwość składania pytań i zgłaszania obserwacji, wspierając tym samym w Europie transparentność i zaufanie w dziedzinie wykorzystania energii jądrowej.

Wszystkie raporty NAR krajów członkowskich dostępne są na stronie internetowej ENSREG: https://www.ensreg.eu/country-specific-reports/EU-Member-States-tpr2 oraz pozostałych krajów biorących udział w przeglądzie: https://www.ensreg.eu/country-specific-reports/other-countries-tpr2.

Ocena raportów

Publikacja raportów krajowych otwiera kolejny etap przeglądu, który rozpoczął się 1 listopada 2023 r. i zgodnie z planem będzie trwał do połowy 2024 roku. W tym czasie eksperci Przeglądu TPR II przeprowadzą oceny raportów NAR. Spośród instalacji podlegających  przeglądowi wybrane zostaną obiekty, w których przeprowadzone będą wizyty techniczne. Decydujące znaczenie dla tego wyboru będzie miała istotność wniosków wynikających z przeglądów, możliwość ich uogólnienia i wykorzystania dla poprawy stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej pozostałych instalacji.

Efekty całego przeglądu będą widoczne po zakończeniu przez ekspertów wizyt technicznych oraz sporządzeniu ocen poszczególnych raportów krajowych. Sformułowane zostaną:

  • zalecenia,
  • programy naprawcze.

W ostatnim etapie przeglądu zweryfikowane zostaną wszystkie, osiągnięte efekty, a następnie wyciągnięte zostaną końcowe wnioski, na podstawie których sformułowany i uzgodniony będzie raport końcowy.

Materiały

NATIONAL ASSESSMENT REPORT of POLAND – TPR FIRE PROTECTION
NATIONAL​_ASSESSMENT​_REPORT​_of​_POLAND​_-​_TPR​_FIRE​_PROTECTION.pdf 0.78MB

Działy

Reklama