Ochrona środowiska

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na posiedzeniu ministrów UE ds. środowiska

W Luksemburgu, 24 października 2022 r., odbyło się posiedzenie ministrów UE ds. środowiska. Polskę reprezentował Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Podczas posiedzenia przyjęto dwa zestawy konkluzji Rady, które posłużą jako główny mandat negocjacyjny UE na 27. Konferencję ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP 27) oraz na 15. Konferencję ONZ w sprawie Różnorodności Biologicznej (COP 15).

– Dla Polski ważne jest, abyśmy trzymali się przyjętych międzynarodowo ustaleń, budowali na dorobku Porozumienia paryskiego. Polska nie poprze żadnych sformułowań dotyczących wzmocnienia ambicji w obszarze klimatu nie znajdujących odzwierciedlenia we wcześniej przyjętych dokumentach – zapowiedział Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W ostatecznym tekście Konkluzji ws. COP15 znalazły się postulowane przez Polskę zapisy dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności zbrodniczego reżimu Rosji m.in. za zniszczenie bioróżnorodności i ekosystemów na Ukrainie, która w barbarzyński i nieuzasadniony sposób zaatakowała niezależne i suwerenne terytorium Ukrainy.

Ministrowie omówili również proponowane zmiany dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED). Dyskutowano m. in. o planowanym rozszerzeniu zakresu dyrektywy dotyczące farm hodowlanych.

– Uważamy, że redukcja emisji z sektora przemysłowego powinna iść w parze z zapewnieniem, że nie wpłynie to negatywnie na naszą gospodarkę – powiedział Wiceminister.

Jak dodał, Polska nie popiera proponowanego rozszerzenia zakresu dyrektywy na bydło i zmiany obecnych progów zdolności produkcyjnych w odniesieniu do hodowli drobiu i trzody chlewnej, ponieważ obawia się, że może to negatywnie wpłynąć nie tylko na produkcję, ale także na bezpieczeństwo żywnościowe w tych trudnych czasach. Większość państw członkowskich podeszła równie sceptycznie do zmian nakładających nowe wymogi w sektorze rolnym.

Podczas drugiej debaty omówiono też propozycję nowelizacji rozporządzenia o ekoprojekcie odnośnie wymogów wobec zrównoważonych produktów.

– Wymogi określone w projekcie rozporządzenia będą wymagały znacznych inwestycji, a także zwiększą koszty prowadzenia działalności produkcyjnej, dlatego wszystkie nowe obowiązki powinny być rozłożone w czasie – zaapelował Wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński.

Podczas posiedzenia Rada formalnie przyjęła również rozporządzenie o trwałych zanieczyszczeniach organicznych.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama