Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. przyjęty przez Radę Ministrów

– Aby chronić odbiorców prądu, Rząd wprowadzi mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną. Wsparcie obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa, a także m. in.: szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych – poinformowała Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podczas konferencji prasowej 14 październik 2022 r.

Jak zaznaczyła Minister, rządowe wsparcie obejmie małych i średnich przedsiębiorców, samorządy, a także podmioty użyteczności publicznej m.in.: szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, noclegownie czy szpitale. Zwiększy się także pomoc dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).

– Przyjęta dziś przez Rząd ustawa to kolejny krok w ochronie odbiorców prądu. Wprowadzimy mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców – wyjaśniła Szefowa Resortu Klimatu i Środowiska.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:

 • gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitów, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – do 31 grudnia 2023 r.
 • podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zaprojektowany został także mechanizm zachęt do oszczędzania energii dla małych i średnich przedsiębiorstw – w przypadku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10% odbiorca taki otrzyma upust w 2024 r.

Rządowe wsparcie obejmie podmioty użyteczności publicznej, realizujące najistotniejsze usługi na potrzeby społeczeństwa. Będą to m.in.:

 • podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
 • podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • schroniska i azyle zwierzęce,
 • noclegownie i ogrzewalnie.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama