Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Cena energii elektrycznej w kontraktach dwustronnych w III kwartale roku wyniosła ponad 615 zł/MWh

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC – over the counter – zawierane na rynku pozagiełdowym), w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 615,28 zł/MWh[2] i była ponad dwa razy wyższa niż przed rokiem oraz o 125 zł wyższa od ceny z poprzedniego kwartału (2Q 2022).

Rys. 1 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach dwustronnych zawieranych w trzecich kwartałach
lat 2017-2022 oraz od trzeciego kwartału 2021 r. do trzeciego kwartału 2022 r. [zł/MWh]


Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

Istotny wpływ na poziom tej ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji może ona nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Została bowiem wyliczona na podstawie przekazanych przez wytwórców danych,[3]które obejmują sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w trzecim kwartale roku.

Jednocześnie obserwujemy spadek ilości energii sprzedawanej na rynku pozagiełdowym. Łączny wolumen energii sprzedanej w kontraktach dwustronnych w trzecim kwartale br. wyniósł 4,11 TWh. Spadek, licząc kwartał do kwartału, wyniósł prawie 1,35 TWh.

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w trzecim kwartałach
lat 2017-2022 oraz od trzeciego kwartału 2021 r. do trzeciego kwartału 2022 r. [TWh]


Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

***

[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).

[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

[3] Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama