OZE

Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2022 r.

We wrześniu 2022 r. wolumen obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 986 162 MWh i wzrósł tym samym
w porównaniu do września ub. r. o 103,2%, a także o 92,2% względem sierpnia br.
 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2022 r. 11 882 212 MWh, co oznacza spadek o 53,6% w stosunku do września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 855,09 zł/MWh i jest to spadek o 535,67 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła we wrześniu 2022 r. 1 781,79 zł/MWh, co stanowi spadek o 8,28 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu 2022 r. transakcje o wolumenie 10 154 229 MWh. Oznacza to spadek r/r o 59,3%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 901,74 zł/MWh, co stanowi spadek o 202,89 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2023 r. (GAS_BASE_Y-23) wyniosła we wrześniu br. 971,09 zł/MWh, czyli o 53,80 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się we wrześniu 2022 r. na poziomie 1 425 466 MWh, co stanowi spadek r/r o 9,3%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 126,73 zł/MWh i jest to spadek o 34,40 zł/MWh względem sierpnia br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł we wrześniu 2022 r. o 43,5% r/r, do poziomu 7 938 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 029,72 zł/toe, co oznacza spadek względem sierpnia br. o 68,33 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł we wrześniu 2022 r. 3 986 162 MWh, co stanowi wzrost o 103,2% r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na rekordowym poziomie 5,94 zł/MWh i stanowi to wzrost o 1,99 zł/MWh w stosunku do sierpnia 2022 r.

Towary rolno-spożywcze

We wrześniu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2022 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 11 882 212 11 732 149 25 618 392
RDB (RTG) 114 261 162 475 185 320
RDN (RTG) 2 292 310 2 349 990 3 104 789
RTPE (OTF) 9 475 641 9 219 684 22 328 284

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 10 154 229 7 832 282 24 955 796
RDBg (RTG) 248 192 180 313 513 393
RDNg (RTG) 1 189 344 611 544 1 209 024
RTPG (OTF) 8 716 693 7 040 425 23 233 379

 

Prawa majątkowe 
dla energii elektrycznej z OZE
Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 1 425 466 2 011 635 1 571 655
zielone certyfikaty 1 390 669 1 975 840 1 537 985
sesje RPM (RTG) 513 685 517 928 647 498
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 876 984 1 457 911 890 487
błękitne certyfikaty 34 797 35 796 33 670
sesje RPM (RTG) 26 455 24 889 28 678
TP na RPM (RTG) 8 341 10 907 4 992

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 7 938 6 289 5 532
sesje RPM (RTG) 7 910 6 289 5 410
TP na RPM (RTG) 27 0 122

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 986 162 2 073 521 1 962 155
OZE 3 986 162 2 073 521 1 962 155
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 0 0 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 0 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama