OZE

Komisja Europejska korzysta z polskich rozwiązań w zakresie partnerstwa biometanowego

Komisja Europejska, 28 września 2022 r., zainaugurowała Partnerstwo Przemysłowe Biometanu (Biomethane Industrial Partnership). To nowe partnerstwo publiczno-prywatne zostało ogłoszone w planie REPowerEU i ma na celu wsparcie realizacji celu zwiększenia rocznej produkcji i zużycia biometanu. Pierwsze tego typu partnerstwo w Unii Europejskiej ogłosiła Polska w 2021 r.

– Cieszę się, że Komisja Europejska korzysta z najlepszych polskich rozwiązań. Rok temu Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej zawiązało porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu – powiedział Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Jak zaznaczył Wiceminister Zyska, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę kluczowe jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o własne surowce, zarówno kopalne, jak i odnawialne, i wytwarzaną z nich energię. Podkreślił, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią wzrost produkcji biogazu i biometanu.

– Będziemy wspierać rozwój biogazowni i biometanowni oraz przemysłu produkującego na potrzeby tego sektora. W procedowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC99) wprowadzamy rozwiązania, które zapewnią stabilny rozwój tej branży – zaznaczył Wiceminister.

Partnerstwo Przemysłowe Biometanu UE jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, które chcą pracować na rzecz osiągnięcia swojego celu. Wszystkie kraje UE są zaproszone do przystąpienia do Partnerstwa Przemysłowego Biometanu, wraz z firmami, stowarzyszeniami branżowymi, środowiskiem akademickim i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

– Inicjatywa Komisji Europejskiej wykorzystuje najlepsze praktyki, gdzie urzędnicy współpracują z branżą i poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń, kreuje się nowe regulacje, które w sposób znaczący przyspieszają rozwój branży. Polskie porozumienie na rzecz biogazu i biometanu, które było pierwszą taką inicjatywą w Europie i stanowiło wzór dla Komisji Europejskiej, wytycza nową ścieżkę dla osiągania pilnych zmian, które w tych trudnych czasach pozwolą na szybki rozwój branży biogazu i biometanu – powiedziała Sylwia Koch-Kopyszko, Ekspert ds. Komisji Europejskiej, Zielony Gaz dla Klimatu.

Polskie Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu zostało zawarte 23 listopada 2021 r. Zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”, podpisanym 13 października 2020 r. Celem porozumienia jest wypracowanie rozwiązań służących dynamicznemu wspieraniu rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, co przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnej maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw. Prace w ramach porozumienia są prowadzone w ramach 8 grup roboczych:

  • Grupa 1 – Rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu i biometanu,
  • Grupa 2 – bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu,
  • Grupa 3 – Łańcuch dostaw i local content,
  • Grupa 4 – Zagospodarowanie biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nawozowe wykorzystanie substancji pofermentacyjnych,
  • Grupa 5 – Identyfikowanie barier ograniczających rozwój rynku biogazu i biometanu oraz propozycji ich zniesienia,
  • Grupa 6 – Mechanizmy wspierające i promocyjne, rozwój kadr i systemu kształcenia,
  • Grupa 7 – Handel uprawnieniami do emisji unikniętych,
  • Grupa 8 – Finansowanie projektów biogazowych i biometanowych.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej, a także inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora biogazu i biometanu, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

Obecnie stronami porozumienia jest 108 podmiotów.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama