Ciepłownictwo

Prezes URE ogłasza wyniki trzeciej w tym roku aukcji kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP)

Wrześniową aukcje wygrały dwie oferty PGNiG Termika.

Aukcja ACHP/3/2022 trwała od 19 do 21 września br. Łączna wartość wsparcia, jaką można było rozdysponować w aukcji wynosiła nieco ponad 4,5 mld zł. Natomiast ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta wsparciem, wynosiła 24,5 TWh. W aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji[1], która spowodowała, że ostatnia ze zgłoszonych ofert, której przyjęcie skutkowało przekroczeniem 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami, została zakwalifikowana jako oferta, która nie wygrała aukcji.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji na premię kogeneracyjną zostało przyznane wsparcie w łącznej wysokości blisko 300 mln zł, co stanowi ok. 6,6% łącznej wartości możliwego do uzyskania wsparcia.

Rys. 1. Wartość wsparcia dla kogeneracji oferowanego i zakontraktowanego w wyniku wrześniowej aukcji CHP.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, wartość referencyjna dla nowych jednostek kogeneracji opalanych gazem wynosi w 2022 r. 320,27 zł/MWh i jest o blisko 100% wyższa niż w 2021 r.

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona zwycięzcom aukcji, może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom, już po jej rozstrzygnięciu, pomocy inwestycyjnej.

Zgodnie z obowiązującym przepisami, każdy z inwestorów w danej aukcji może przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji.

***

  • Wyniki wszystkich dotychczas ogłoszonych przez Prezesa URE aukcji CHP dostępne są tutaj.
  • Zgodnie z nowelizacją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji[2], Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał. Harmonogram aukcji CHP na ten rok przewiduje jeszcze jedną aukcję.
  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 r. wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80% podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50% sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30% wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

[1] Zgodnie z regułą, w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji, jest nie większa niż maksymalna ilość lub wartość wynikająca z ogłoszenia o aukcji, aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80% ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji.

[2] Dz.U. z 2022 poz. 553

Źródło Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama