Paliwa dla energetyki

Jest wniosek w sprawie analiz bezpieczeństwa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe 26 września 2022 r. złożyła do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o uzyskanie ogólnej opinii Prezesa PAA dla proponowanego przez spółkę zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych.

W toku procesu uzyskiwania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej jej inwestor jest zobowiązany nie tylko do przedstawienia analizy potwierdzającej bezpieczeństwo projektowanego obiektu jądrowego, ale również do zapewnienia niezależnej weryfikacji przeprowadzonej analizy. Na podstawie wniosku spółki PEJ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki oceni proponowany opis (zakres i szczegółowość) weryfikacji, uwzględniając zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wymagania odnośnie do bezpieczeństwa jądrowego.

Weryfikacja analiz bezpieczeństwa ma za zadanie potwierdzić, że zaprojektowane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego spełniają najbardziej wyśrubowane standardy. Obowiązek przeprowadzenia przez inwestora analiz bezpieczeństwa przed wystąpieniem do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz poddania ich niezależnej weryfikacji przez podmioty nie biorące udziału w opracowaniu projektu obiektu jądrowego wynika z art. 36d ustawy – Prawo atomowe. Dokumentacja, która powstanie w wyniku tego procesu – to jest opis oraz wyniki analiz bezpieczeństwa – zostanie następnie przedłożona przez spółkę wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Mając więc na względzie najwyższe standardy bezpieczeństwa spółka założyła, że niezależna weryfikacja analiz bezpieczeństwa obejmie dwa główne aspekty. Pierwszym z nich jest weryfikacja tzw. deterministycznych analiz bezpieczeństwa, czyli tego, jak zachowa się reaktor jądrowy w różnych nawet w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Natomiast drugim są tzw. probabilistyczne analizy bezpieczeństwa, które umożliwiają określenie mocnych i słabych stron danej instalacji oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń z uwzględnieniem ich konsekwencji. Porównanie wyników tych analiz ze standardami bezpieczeństwa umożliwi wykazanie, że zaprojektowane zabezpieczenia są na odpowiednio wysokim poziomie.

Zgodnie z obowiązującym rządowym dokumentem „Program Polskiej Energetyki Jądrowej” w Polsce mają zostać wybudowane i oddane do eksploatacji elektrownie jądrowe generacji III+, które gwarantują obecnie najwyższe poziomy bezpieczeństwa.

***

Analizy bezpieczeństwa są częścią procesu oceny bezpieczeństwa obiektu jądrowego, wykonywanej systematycznie na etapie projektowania, a następnie w toku eksploatacji obiektu jądrowego. Ich celem jest zapewnienie, że wszystkie wymagania bezpieczeństwa jądrowego będą spełnione od rozpoczęcia do zakończenia eksploatacji obiektu jądrowego. W praktyce analizy bezpieczeństwa sprowadzają się do tworzenia modeli obliczeniowych odwzorowujących funkcjonowanie obiektu jądrowego we wszystkich możliwych warunkach, w tym awaryjnych. Dodatkowo przeprowadza się wiele obliczeń przy wykorzystaniu zweryfikowanych i zwalidowanych narzędzi analitycznych. Analiza otrzymanych wyników jest następnie zestawiana z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego.

Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Działy

Reklama