Paliwa dla energetyki

Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla usług magazynowania paliwa gazowego operatorowi systemu magazynowania Gas Storage Poland

Średnie opłaty za usługi magazynowania będą wyższe o ok. 2,4%.

Korekta taryfy wynika z obowiązku jej dostosowania do znowelizowanych przepisów dotyczących utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego[1], które skutkują zwiększeniem wolumenu usług świadczonych na zasadach ciągłych, przy jednoczesnej redukcji usług na zasadach przerywanych. Drugim czynnikiem zmiany taryfy był wzrost kosztów zakupu gazu na potrzeby własne.

Taryfa przedsiębiorstwa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE  – Paliwa gazowe.

***

  • Gas Storage Poland, spółka z grupy kapitałowej PGNiG, jest jedynym przedsiębiorstwem, które posiada koncesję na magazynowanie paliw gazowych i pełni funkcję operatora systemu magazynowania w naszym kraju.
  • Magazyny gazu spełniają ważną rolę w krajowym systemie przesyłowym. Po pierwsze pozwalają na gromadzenie nadwyżek gazu w okresach niższego zapotrzebowania na gaz ziemny i tym samym umożliwiają pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w okresach zimowych. Zapewniają też optymalizację: zarówno zakupów (krótkoterminowe przechowywanie gazu zwłaszcza przy krótkoterminowych zmianach jego cen) jak i wykorzystania zdolności przesyłowych systemu.
  • Rola magazynów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu na wypadek krótkotrwałych zmian zapotrzebowania odbiorców, ograniczeń lub przerw w dostawach lub awarii w systemie, czy bardziej ogólnie – zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez możliwość przechowywania zapasów obowiązkowych – jest nie do przecenienia.
  • Polska posiada obecnie siedem instalacji magazynowych gazu ziemnego wysokometanowego (na bazie których udostępniane są usługi magazynowania paliw gazowych) o łącznej pojemności 36,4 TWh.

[1] Zgodnie z treścią art. 70d ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1723), ustawodawca obniżył wymagania dot. parametrów instalacji magazynowych, w których zapasy obowiązkowe mogą być utrzymywane, poprzez wydłużenia z 40 do 50 dni wymogu dostarczenia całkowitej ilości gazu zgromadzonego w postaci zapasów obowiązkowych do systemu gazowego.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama