Ochrona środowiska

Od ochrony torfowisk po teledetekcję zielono-niebieskiej infrastruktury miejskiej: 8 projektów otrzyma w Programie LIFE ok. 43,7 mln zł. To rekordowy wynik w dotychczasowej historii naborów

Znamy już wyniki ubiegłorocznego naboru do Programu LIFE. W 2021 roku odbyły się pierwsze nabory wniosków LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027. Polska wykazała się najwyższą w historii aktywnością – aż 106 podmiotów z naszego kraju pełniło rolę beneficjentów koordynujących i partnerów projektów (4. miejsce wśród krajów UE), co przełożyło się na rekordowy poziom pozyskanych środków LIFE.

Wyniki tego naboru były najlepsze w dotychczasowej historii LIFE w Polsce. Uzyskaliśmy deklarację dofinansowania ośmiu projektów – w tym dwóch strategicznych, łączna wnioskowana kwota dofinansowania LIFE to ok. 43,7 mln euro, co stanowi ponad połowę sumy pozyskanej przez Polskę w całej perspektywie finansowej 2014-2020 (ok. 80,5 mln euro).

– Program LIFE wspiera innowacje w obszarze ochrony środowiska, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju zielonej gospodarki” – mówi Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa.

– Dzięki LIFE można nie tylko w praktyce wykorzystać osiągnięcia naukowe na rzecz ochrony klimatu, czy przetestować innowacyjne rozwiązania w obszarze GOZ, ochrony powietrza, wody i gleby, ale także zdobyć pierwsze doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz promocji ekoinnowacji na rynku unijnym. Dlatego tym bardziej cieszy mnie rekordowy poziom absorbcji środków z programu. Wierzę, że pomogą one budować naszą przewagę konkurencyjną w oparciu o tak pożądane zielone inwestycje i innowacje – podkreśla Szefowa Resortu Klimatu i Środowiska.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek dodaje: „LIFE nieustannie ewoluuje. Pozyskanie środków w kwocie blisko 44 mln euro powinno być zachętą dla kolejnych polskich podmiotów do odważnego sięgania po to źródło finansowania przedsięwzięć proekologicznych. W ramach programu można realizować projekty multidyscyplinarne -– o bardzo szerokim zakresie tematycznym, wykorzystując potencjał współpracy podmiotów o różnych kompetencjach. Co szczególnie ważne podczas kooperacji podmioty z poszczególnych regionów, ich konsorcja mogą w projektach LIFE korzystać z dodatkowego wsparcia merytorycznego i finansowego NFOŚiGW, które uzupełnia bezzwrotne dofinansowanie KE do poziomu 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – podsumowuje wiceszef Narodowego Funduszu.

Projekty strategiczne

Polskie podmioty mogą pochwalić się zaakceptowaniem dwóch wniosków na realizację skomplikowanych projektów strategicznych. Pierwszy z nich, przekazany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej we współpracy z GDOŚ, dotyczy ochrony torfowisk w Polsce (ochrona ostoi wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, redukcja emisji CO2, retencja wody). Drugi, złożony przez Województwo Wielkopolskie, dotyczy wdrażania Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Dofinansowanie KE tych projektów to odpowiednio: 10,8 i 20,5 mln euro.

Inne projekty

W podprogramie „Przyroda i różnorodność biologiczna” dofinansowanie uzyskały 2 polskie wnioski: Ministerstwa Obrony Narodowej (drugi projekt LIFE MON) „Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000” oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (Beneficjent trzeciego projektu LIFE) „Odtworzenie populacji ptaków siewkowych podmokłych łąk w Polsce poprzez tworzenie dużych ostoi”.

W podprogramie „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” dofinansowanie uzyskały 2 polskie wnioski: złożony przez Politechnikę Łódzką (pierwszy projekt LIFE) „Kompleksowe podnoszenie świadomości i zmiana zachowań społecznych na rzecz miasta wolnego od rtęci” i INVESTEKO S.A. (trzeci projekt LIFE tej firmy) „Zagospodarowanie zmieszanych twardych odpadów tworzyw sztucznych przy zastosowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym”.

W podprogramie „Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich” zaakceptowano 1 wniosek z Polski złożony przez MGGP Aero Sp. z o.o. „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu”.

W podprogramie „Przejście na czystą energię (CET)” sukces odniósł wniosek złożony przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), dotyczący opracowania i wdrożenia strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym. KAPE ponadto została współbeneficjentem 6-ciu innych wniosków zagranicznych zaakceptowanych w podprogramie CET.

Wszystkim polskim wnioskodawcom LIFE gratulujemy i życzymy owocnych negocjacji warunków dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat zaakceptowanych przez KE polskich projektów LIFE będziemy przekazywać sukcesywnie, po zakończeniu negocjacji – przy okazji zawierania umów o współfinansowanie projektów ze środków NFOŚiGW.

Warto przypomnieć, że Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

NFOŚiGW udziela wsparcia polskim Beneficjentom zarówno jako Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE, konsultując przygotowanie wniosków LIFE i prowadząc szkolenia w zakresie wymogów Komisji Europejskiej oraz udzielając dofinansowania przedsięwzięciom LIFE ze środków krajowych w formie dotacji lub w formie pożyczki. Od 2020 r. NFOŚiGW udziela także wsparcia polskim Beneficjentom, oferując w ramach odrębnych naborów dofinansowanie w formie dotacji na przygotowanie wniosków LIFE do KE (Inkubator wniosków LIFE).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu LIFE dostępnymi na stronie internetowej NFOŚiGW i zapisania się do Newslettera LIFE. Do dyspozycji potencjalnych Wnioskodawców i Beneficjentów są także ciekawe materiały ze szkoleń z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz polskich i zagranicznych Beneficjentów zamieszczane na platformie YouTube.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama