Paliwa dla energetyki

Połączenie PGNiG i PKN ORLEN coraz bliżej

Zarządy PGNiG SA oraz PKN ORLEN SA uzgodniły 29 lipca br. plan połączenia obu spółek oraz parytet wymiany akcji PGNiG na akcje PKN ORLEN. Wdrożenie planu połączenia nastąpi po decyzjach, które zostaną podjęte podczas Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obydwu spółek.

– Budowa dużego, silnego koncernu multienergetycznego to jeden z najważniejszych projektów biznesowych, który da impuls do dalszego rozwoju całej gospodarki i przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Po połączeniu sił z PKN ORLEN i Grupą LOTOS łatwiej będzie nam przeprowadzić transformację energetyczną, przez którą bezwzględnie przejść musi nie tylko nasz kraj, ale wszystkie europejskie gospodarki. Żeby zająć dobrą pozycję na międzynarodowym rynku i zapewnić na lata bezpieczeństwo energetyczne Polski, musimy zbudować podmiot zdolny skutecznie konkurować na globalnym rynku – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

– Dowodzimy, że skutecznie realizujemy projekty, które wzmacniają polski sektor energetyczny, budują jego odporność na wstrząsy rynkowe i umacniają niezależność od dostawców surowców. To podejście się nie zmieni. Tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest umiejętne realizowanie strategicznych założeń. Dla nas to przede wszystkim inwestycje w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a co za tym idzie modernizacja sektora energetycznego Polski i całego regionu. Wykorzystując silne strony każdej ze spółek, przeznaczymy środki niezbędne dla inwestycji w kolejne perspektywiczne obszary działalności. W ten sposób budujemy trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów i lokalnych społeczności – podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Połączenie przez przejęcie

Ogłoszony 29 lipca br. plan przewiduje tzw. połączenie przez przejęcie. Nastąpi ono w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG na PKN ORLEN w zamian za akcje, które płocki koncern przyzna akcjonariuszom PGNiG. Emisja akcji połączeniowych, które trafią do dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG podwyższy kapitał zakładowy PKN ORLEN.

W planie połączenia określony został parytet wymiany akcji. Akcjonariusze PGNiG, w zamian za posiadane akcje spółki, otrzymają nowo emitowane akcje PKN ORLEN w stosunku 0,0925 do 1. Oznacza to, że za każdą akcję PGNiG akcjonariusz otrzyma 0,0925 akcji PKN ORLEN. Liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych, które zostaną zatrzymane w nowo utworzonym koncernie, akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

Synergie dla rozwoju

Połączenie PGNiG z PKN ORLEN będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju branży paliwowo-energetycznej oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Pozwoli na zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu, co wpłynie na dalszą poprawę bezpieczeństwa surowcowego kraju.

– Działalność PKN ORLEN, Grupy LOTOS i GK PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy. Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe dla gazu ziemnego. Łącząc doświadczenia i kapitał obu podmiotów, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych. Jako jeden koncern zyskamy także zupełnie nową pozycję negocjacyjną – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wejścia na międzynarodowy rynek obrotu paliwami i energią. Połączenie to także nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji. Pracownicy PGNiG swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej – zaznaczyła Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Fuzja to krok w kierunku stworzenia na polskim i europejskim rynku znaczącego podmiotu, który będzie dysponował doświadczeniem, kompetencjami, a przede wszystkim kapitałem do realizacji ambitnych projektów inwestycyjnych, badawczych i rozwojowych. Połączenie przyczyni się ponadto do usprawnienia procesu dochodzenia do neutralności klimatycznej, który wymaga ścisłej koordynacji działań podejmowanych przez spółki w ramach różnych sektorów rynku energetycznego. Połączenie firm służy osiągnięciu synergii, a przede wszystkim wzmocnieniu obszarów ich dotychczasowej działalności.

Gazowe centra kompetencyjne

Pracownicy PGNiG będą w pełni zaangażowani w proces budowy wartości nowej grupy kapitałowej. Swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z zakresu: poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Wieloletnie doświadczenie PGNiG w obszarze poszukiwania oraz wydobycia węglowodorów w kraju i za granicą, posiadane przez spółkę w tym zakresie kompetencje i jej profesjonalny zespół specjalistów, w połączeniu z podmiotami sektora upstream Grupy LOTOS i PKN ORLEN, wpłyną na poszerzenie możliwości rozwoju działalności w koncernie multienergetycznym, a w efekcie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Duże znaczenie mają kompetencje PGNiG w obszarze dystrybucji i magazynowania gazu. Grupa Kapitałowa PGNiG dysponuje największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. kilometrów siecią dystrybucyjną. Jest też jedynym podmiotem posiadającym podziemną infrastrukturę magazynową dla gazu ziemnego. Takie unikalne zasoby nie tylko pozwalają rozwijać rynek gazu ziemnego w Polsce, ale umożliwią realizację projektów wodorowych i biometanowych koncernu multienergetycznego.

Ważnym wkładem PGNiG w rozwój i dywersyfikację działalności nowego podmiotu będzie silna pozycja spółki w produkcji energii elektrycznej i ciepła. PGNiG posiada duże doświadczenie w zakresie eksploatacji jednostek wytwórczych oraz dystrybucji ciepła systemowego. Zasila największą sieć ciepłowniczą w Unii Europejskiej (zlokalizowaną w Warszawie) i ma pozycję drugiego największego wytwórcy ciepła systemowego w Polsce. To doświadczenie będzie cenne dla wzmocnienia pozycji koncernu multienergetycznego w sektorze ciepłowniczym.

W dialogu z załogą

Priorytetem jest, aby w trakcie procesu połączenia pracownicy mieli stały dostęp do spójnej i rzetelnej informacji. Zarówno w PGNiG SA i w Grupie Kapitałowej PGNiG na bieżąco przekazywane są komunikaty o postępach prac w tworzeniu multikoncernu oraz organizowane są spotkania informacyjne, w których czynnie uczestniczy Zarząd Spółki. Każde działanie w kierunku budowy koncernu multienergetycznego jest i będzie przekazywane pracownikom w myśl zasady: „nic o Was bez Was”.

Jednocześnie strona społeczna – przedstawiciele związków zawodowych i rady pracowników – ma także wpływ na kształt negocjowanego trójstronnego porozumienia transferowego, dotyczącego gwarancji zatrudnienia oraz gwarancji niezmienności zatrudnienia. Rozmowy prowadzone między PGNiG SA, PKN ORLEN, a stroną społeczną PGNiG SA są już na zaawansowanym etapie. O wynikach cyklicznych spotkań oraz negocjacji pracownicy również są i będą na bieżąco informowani.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama