Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Cena energii elektrycznej w kontraktach dwustronnych w II kwartale roku wyniosła prawie 490 zł/MWh

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC – over the counter – zawierane na rynku pozagiełdowym) w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 489,22 zł/MWh[2] i była dwukrotnie wyższa niż przed rokiem i o blisko 23 zł wyższa od ceny z poprzedniego kwartału (1Q 2022).

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach dwustronnych zawieranych w II kwartałach lat 2017-2022 r. oraz od drugiego kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r. [zł/MWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli

Istotny wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Została bowiem wyliczona na podstawie przekazanych przez wytwórców danych[3], które obejmują sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w II kwartale roku.

Jednocześnie obserwujemy spadek ilości energii sprzedawanej na rynku pozagiełdowym. Łączny wolumen energii sprzedanej w kontraktach dwustronnych w drugim kwartale br. wyniósł prawie 5,46 TWh. Spadek licząc kwartał do kwartału wyniósł prawie 3 TWh (tj. ponad 35%)

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w II kwartałach lat 2017-2022 r. oraz od drugiego kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r. [TWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

***

[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).

[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

[3] Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama