Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzrostu cen energii elektrycznej i surowców grzewczych oraz ograniczenia dostępności materiałów opałowych dla mieszkańców oraz jednostek samorządu lokalnego

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraża głębokie zaniepokojone sytuacją na rynku paliw grzewczych i energii, tj. bardzo wysokimi podwyżkami cen surowców oraz brakiem dostępności na rynku materiałów opałowych dla mieszkańców i samorządów lokalnych. Nawarstwiające się w ostatnim czasie problemy w tym zakresie pokazują, iż konieczna jest stanowcza interwencja Państwa, mająca na celu przeciwdziałanie powyższym zjawiskom.

Jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za lokalne bezpieczeństwo energetyczne, jakość życia mieszkańców oraz prawidłową realizację zadań publicznych. Samorządy lokalne zapewnić muszą dostawę energii elektrycznej i surowców grzewczych dla całego sektora komunalnego, obejmującego między innymi: placówki oświatowe i wychowawcze, placówki ochrony zdrowia, w tym szpitale, jednostki pomocy społecznej, jednostki kultury i sportu, itd. Koszty związane z zaopatrzeniem w media energetyczne stanowiły istotny element w budżetach tych jednostek już przed falą ostatnich podwyżek cen. Problem stanie się wkrótce szczególnie dotkliwy w kontekście kolejnego ograniczenia części bieżącej budżetów samorządowych (na skutek zmniejszenia wpływów z tyt. udziałów w PIT od lipca br.).

Znaczący wzrost cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i innych surowców grzewczych dotyka już bez wyjątku wszystkie gminy i powiaty. O tym, iż samorządy lokalne wyczerpią wkrótce swoje możliwości finansowe wskazywały rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na zakup energii oraz gazu ziemnego w województwie śląskim przeprowadzone w ostatnich miesiącach, o czym instytucje samorządowe wielokrotnie alarmowały Rząd RP. Oprócz rosnących cen energii elektrycznej i gazu ziemnego (sięgających kilkuset procent), mierzymy się również aktualnie w tym samym stopniu z wzrostem cen pozostałych nośników energii, w tym materiałów grzewczych (szczególnie eko-groszku), co powoduje realne niebezpieczeństwo dla możliwości zapewnienia ogrzania budynków użyteczności publicznej.

Dodatkowym problemem, który uwidocznił się w ostatnim czasie jest brak dostępności materiałów opałowych i wynikające z tego zjawiska spekulacyjne, dodatkowo nakręcające spiralę wzrostu cen. W większości składów brakuje odpowiedniej ilości opału, a często dla odbiorców, jakim są samorządy lokalne nie jest on w ogóle dostępny. Można sobie łatwo wyobrazić jakie problemy wywoła ta sytuacja w najbliższym sezonie grzewczym. Z niepokojem obserwujemy brak stanowczej interwencji Rządu RP, która skutecznie ograniczałaby ww. spekulację na rynku surowców opałowych, w szczególności węgla.

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, występując w imieniu 153 gmin i powiatów województwa śląskiego oraz wszystkich mieszkańców naszego regionu, wnioskuje o podjęcie w trybie pilnym zdecydowanych i kompleksowych działań mających na celu równoważenie interesów odbiorców paliw i energii, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów, w stosunku do interesów przedsiębiorstw energetycznych i pośredników na rynku sprzedaży surowców opałowych poprzez odpowiednio skonstruowane instrumenty osłonowe.

Apelujemy o zagwarantowanie dostępności materiałów opałowych dla mieszkańców oraz dla samorządów, które pozwolą zapewnić podstawowe usługi publiczne, a także o zagwarantowanie cen zakupu tych materiałów z ograniczeniem horrendalnych marż pośredników.

Edward Maniura, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego

Źródło: Śląski Związek Gmin i Powiatów

Działy

Reklama