Zgodnie art. 32 Kodeksu NC TAR – (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opublikował na stronie www.gaz-system.pl stawki taryfowe (ceny bazowe), które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. od godziny 6:00 do 1 stycznia 2024 r. do godziny 6:00.

W myśl zatwierdzonej “Taryfy dla przesyłania paliw gazowych nr 16” ulegną zmianie stawki w punktach wejścia dla gazu wysokometanowego (grupa E) i dla gazu zaazotowanego (podgrupa L) w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 r. Stawki w punktach wyjścia dla gazu E i dla gazu L również zmienią się w stosunku do stawek obecnie stosowanych w taryfie.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pełny tekst taryfy dostępny jest pod adresem: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/uslugi-w-ksp/taryfa-ksp.html

Taryfa SGT

Na dzień publikacji informacji, o których mowa w art. 29 NC TAR, dla roku gazowego 2022/2023, nie została zatwierdzona taryfa SGT na 2023. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, w sytuacji braku zatwierdzenia nowej taryfy (na 2023), stosuje się taryfę dotychczasową (na 2022). W związku z powyższym na stronie internetowej www.gaz-system.pl opublikowane zostały ceny produktów bazowych wynikające z taryfy SGT na 2022.

Taryfa SGT na 2022 będzie obowiązywała do momentu zatwierdzenia taryfy SGT na 2023, co nastąpi po ustaleniu treści umowy powierzającej SGT przez Prezesa URE. W wyniku zatwierdzenia taryfy SGT na 2023, nastąpi zmiana cen produktów bazowych dla roku gazowego 2022/2023.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.