Paliwa dla energetyki

Grupa LOTOS: Ogłoszono plan połączenia i parytet wymiany akcji

Zarządy Grupy LOTOS oraz PKN Orlen uzgodniły 2 czerwca br. plan połączenia, który zakłada przejęcie całego majątku LOTOSU przez płocki koncern w zamian za jego nowo emitowane akcje. Równolegle ogłoszono parytet wymiany akcji LOTOSU na akcje PKN Orlen. Sfinalizowanie transakcji zależy teraz od zgody dotyczącej zarówno parytetu, jak i pozostałych warunków połączenia, wyrażonej przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń.

– Podjęte dziś decyzje to kolejny ważny kamień milowy w procesie budowy koncernu multienergetycznego. Połączenie z PKN Orlen ma niebagatelne znaczenie w kontekście dalszego umacniania bezpieczeństwa energetycznego zarówno naszego kraju, jak i całego regionu. Razem jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie za sobą transformacja energetyczna. Uzyskane synergie, dywersyfikacja działalności, ale także większe nakłady finansowe w obszarze B+R pozwolą nam utrzymać konkurencyjność przez kolejne dekady – mówi Zofia Paryła, Prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Zgodnie z ogłoszonym 2 czerwca br. planem, połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS na PKN Orlen w zamian za akcje, które płocki koncern przyzna akcjonariuszom LOTOSU. Jest to tzw. połączenie przez przejęcie.

Wraz z planem połączenia do publicznej informacji podano także parytet wymiany akcji.  Akcjonariuszom Grupy LOTOS, w zamian za posiadane akcje spółki, zostaną wydane nowo emitowane akcje PKN Orlen w stosunku 1:1,075. Innymi słowy, za każdą akcję Grupy LOTOS akcjonariusz otrzyma 1,075 akcji płockiego koncernu. Liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

– Wypracowany przez nas parytet wymiany akcji to efekt długich negocjacji podpartych wnikliwą analizą przeprowadzonych raportów i wycen. W proces zaangażowano szereg niezależnych i profesjonalnych podmiotów międzynarodowych o dużym doświadczeniu i renomie. Zastosowano także różne metody wyceny, co stanowi gwarancję tego, że parytet ustalono zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi – podkreśla Krzysztof Nowicki, Wiceprezes Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS.

Jednym z ważniejszych dla procesu połączenia wydarzeń było ogłoszenie partnerów do realizacji środków zaradczych, których przestawiono w styczniu 2022 r. Aktualnie PKN Orlen oczekuje na akceptację umów i partnerów przez Komisję Europejską.

Połączenie przyczyni się do realizacji szeregu dodatnich efektów ekonomicznych, zarówno na poziomie strategicznego rozwoju, jak i na poziomie operacyjnym. Chodzi m.in. o wzmocnienie możliwości inwestycyjnych połączonych spółek, poprawę zdolności negocjacyjnych z partnerami, czy też zwiększenie niezależności surowcowej. Połączony koncern będzie również związany m. in. umową o współpracy zawartą z Saudi Arabian Oil Company, dotyczącą wspólnej analizy, przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych, także w ramach technologii zrównoważonego rozwoju.

W całym procesie nie zapomina się także o zabezpieczeniu pracowników. W połowie kwietnia 2022 r., w toku rozmów ustalono wstępną treść zapisów porozumienia zabezpieczającego prawa pracowników Grupy LOTOS, którzy po połączeniu struktur obu przedsiębiorstw staną się pracownikami PKN Orlen. Znalazł się w nich przede wszystkim 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Pracownicy LOTOSU będą w pełni zaangażowani w proces budowy wartości nowej grupy kapitałowej. Swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój zlokalizowanych w Gdańsku centrów kompetencyjnych z zakresu: logistyki kolejowej, rozwoju kompetencji olejowych, technologii wodorowych, paliw żeglugowych oraz serwisu morskich elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, połączony koncern przewiduje zachowanie stabilności zatrudnienia oraz wzmocnienie potencjału rozwoju pracowników w wyniku wymiany doświadczeń, know-how oraz większej mobilności. Skoordynowana polityka CSR, wspierana przez partnerstwa technologiczne i skonsolidowany kapitał ludzki obu przedsiębiorstw, pozwoli na skuteczniejsze identyfikowanie i opracowywanie nowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania sektorów energetycznego i petrochemicznego w zakresie zrównoważonego, ekologicznego rozwoju, a także umożliwi większe i bardziej kompletne wspieranie lokalnych społeczności. Ponadto obecne wsparcie Grupy LOTOS będzie kontynuowane przez ciągłe zaangażowanie w społeczne, kulturowe i sportowe inicjatywy w województwie pomorskim.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama