Elektroenergetyka

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zmiany procedur rezerwowych dotyczących regionu wyznaczania zdolności przesyłowych CORE

Na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 13 oraz art. 44 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197/24 z dnia 25.7.2015, ze zm., dalej „CACM” operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych opracowali zmianę procedur rezerwowych dotyczących regionu wyznaczania zdolności przesyłowych CORE, zgodnie z art. 44 CACM (dalej: zmiana FP_CCR_Core).

W dniu 3 marca 2022 r. PSE S.A. działając zgodnie z art. Art. 9 ust. 13 CACM przedłożyły zmianę FP_CCR_Core do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE).

Na podstawie art. 9 ust. 7 e) i art. 44 w zw. z art. 9 ust. 13 w dniu 8 kwietnia 2022 r. Prezes URE wydał decyzję nr DRR.WRE.744.11.2022.JPa2 zatwierdzającą zmianę procedur rezerwowych dotyczących regionu wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 44 CACM.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 14 CACM, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama