Elektroenergetyka

Grupa PGE publikuje wyniki za I kwartał 2022 r.

Zgodnie ze wcześniej opublikowanymi wynikami szacunkowymi zysk EBITDA Grupy PGE wyniósł 2,6 mld zł, czyli o 19% więcej niż w I kwartale 2021 r. Solidny wynik finansowy osiągnięty został dzięki bardzo dobrym wynikom segmentów Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej. 

– Od początku kadencji zarządu naszym priorytetowym zadaniem jest koncentracja na podstawowej działalności i poprawa efektywności biznesowej. Z satysfakcją możemy powiedzieć że ten cel został osiągnięty – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – W tym roku, po raz pierwszy w historii PGE osiągnięty zysk EBITDA został w połowie wypracowany przez segmenty Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej. To one będą siłą napędową transformacji PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. Taki wynik był możliwy poprzez zapewnienie sprawności ekonomicznej funkcjonowania PGE. Dzięki temu możemy konsekwentnie realizować strategię transformacji – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Szczegółowe wyniki finansowe

Segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował zysk EBITDA na poziomie 0,4 mld złotych, czyli niższy o 14% w porównaniu z I kwartałem 2021 r., na co główny wpływ miały zdecydowanie wyższe koszty uprawnień do emisji CO2.

Zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 3 proc. przyczyniło się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on 0,8 mld zł EBITDA, czyli o 21% więcej niż w okresie porównywalnym. Segment Dystrybucji był pod względem EBITDA najważniejszym dla wyniku finansowego Grupy PGE, a jego udział wyniósł 31%.

Segment Ciepłownictwa, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, które nie znalazły odzwierciedlenia w taryfach na ciepło, osiągnął zysk EBITDA na poziomie 0,2 mld zł, co oznacza spadek o 61% w porównaniu do I kwartału 2021 r.

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła po raz pierwszy w historii 0,5 mld zł, co stanowi wynik o 159% wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł blisko 0,6 mld zł, będąc o 68% wyższy w skali roku, na co wpływ miały przede wszystkim przychody związane ze świadczeniem usług na rzecz spółek z Grupy PGE.

Utworzony w 2021 r. segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 16 mln zł, czyli 78% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2022 r. wyniósł 1 mld zł wobec 0,8 mld zł w I kwartale 2021 r., czyli był wyższy o 26%. Nakłady inwestycyjne wyniosły 0,9 mld zł, wobec przeszło 0,8 mld zł w porównywalnym okresie 2021 r., co oznacza wzrost o 7%.

Poziom zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 4,2 mld zł, co oznacza spadek o 34 mln zł w stosunku do IV kwartału 2021 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA powtarzalnej (dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 0,49x wobec 1,32x na koniec I kwartału 2021 r.

Szczegółowe wyniki operacyjne

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,3 TWh, czyli nieznacznie więcej niż I kwartale 2021 r. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 10,3 TWh (o 18% więcej r/r), z węgla kamiennego 4,9 TWh (spadek r/r o 21%), a z gazu ziemnego 1,1 TWh (mniej o 22% względem I kw. 2021 r.). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE wyniosła 0,8 TWh, czyli była wyższa r/r o 23%. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,2 TWh, o 10% więcej niż w I kw. 2021 r.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,8 TWh wobec 9,5 TWh w I kwartale 2021 r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,1 TWh, mniej o ok. 6% w odniesieniu do okresu porównywalnego. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ, spadając wobec cieplejszego okresu grzewczego o 7% w porównaniu do I kw. 2021 r.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama