Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rynek energii elektrycznej: Prezes URE przygotował wytyczne dla dystrybutorów dotyczące przetargów na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania

Od 24 maja br. dystrybutorzy mogą ogłaszać przetargi[1] zgodnie z wytycznymi Regulatora.

Celem opublikowanych dziś Wytycznych jest zagwarantowanie, że procedury przetargowe przeprowadzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania, będą organizowane w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny. Co ważne, Wytyczne stosuje się wyłącznie do przetargów na ogólnodostępne stacje ładowania[2] oraz na ogólnodostępne stacje ładowania, które 24 grudnia 2021 r. były własnością operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

W 2021 r. Prezes URE po raz pierwszy wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania.

Aktualny wykaz operatorów znajduje się na stronie internetowej URE.

Rys.1. Miasta, w których działają operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania, wyznaczeni przez Prezesa URE

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za:

  • zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania,
  • spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
  • wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
  • przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
  • wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
  • zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

***

  • Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej.
  • Rozbudowa infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG wpisuje się w działania mające na celu rozwój elektromobilności oraz upowszechnianie stosowania paliw alternatywnych (m. in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

[1] O których mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269).

[2] O których mowa w art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. ustawa o elektromobilności.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama