Paliwa dla energetyki

Warsztaty dotyczące dolin wodorowych w Polsce i Europie

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 29 kwietnia br. odbyły się warsztaty, w trakcie których eksperci rozmawiali o budowie dolin wodorowych w Polsce i innych państwach europejskich. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Wykonawczy Partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking Bart Biebuyck oraz Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.

– Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o ogromnym zainteresowaniu technologiami wodorowymi oraz budowaniu całych ekosystemów technologii wodorowych, jakimi są doliny wodorowe – powiedział podczas spotkania Wiceminister Ireneusz Zyska.

Rozwój dolin wodorowych to jeden z celów realizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach dalszej dekarbonizacji przemysłu. Spotkanie było okazją do rozmów nt. szkieletu infrastruktury wodorowej na terenie całej Polski i dalej w Unii Europejskiej, popytu i podaży na wodór, jak i rozwoju nauki w tym obszarze.

– W Polsce istnieje ogromne zainteresowanie rozwojem dolin wodorowych. W związku z ich wzrastającą liczbą opracowujemy koncepcję „Operatora Dolin Wodorowych”, który będzie koordynował pracę wszystkich dolin powstałych w Polsce. W celu jak najlepszego wykorzystania lokalnego potencjału proponujemy, aby każda dolina przyjęła swoją inteligentną specjalizację – dodał Wiceminister Ireneusz Zyska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi aktywne działania na rzecz budowy gospodarki wodorowej w kraju. Fundament w tym obszarze stanowią „Polska Strategia Wodorowa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. (PSW)” oraz „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Ponadto Polska w pełni popiera realizację celów wyznaczonych w „Europejskiej Strategii Wodorowej do roku 2040” i zamierza aktywnie uczestniczyć w działaniach służących jej realizacji.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama