Paliwa dla energetyki

Prezes URE zatwierdził punkty właściwe systemu Krajowej Sieci Przesyłowej oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRR.WRG.748.1.2022.ŁWę z dnia 21 kwietnia 2022 r. zatwierdził listy punktów właściwych systemu KSP i systemu SGT, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji. Lista punktów właściwych KSP została uzupełniona m.in. o nowe punkty, tj. Santaka, Výrava oraz Zlate Hory.

Listy punktów właściwych systemu KSP i SGT, podlegają wymogowi publikacji informacji o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej zgodnie z zapisami art.18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

Rozporządzenie 715/2009 zobowiązuje operatorów systemu przesyłowego, aby w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług w przejrzysty, ustandaryzowany i regularny sposób publikowali określone w załączniku do rozporządzenia informacje, w tym m.in. w zakresie technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej w stosunku do określonych punktów, w tym punktów wejścia i wyjścia. Za zatwierdzenie listy punktów właściwych podlegających obowiązkowi informacyjnemu odpowiada Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podejmujący decyzję na wniosek Operatora Systemu Przesyłowego i w oparciu o przeprowadzone wcześniej konsultacje rynkowe z uczestnikami rynku.

W dniach 28 marca – 11 kwietnia 2022 r. Prezes URE przeprowadził konsultacje odnośnie zaproponowanych przez Operatora punktów właściwych systemu przesyłowego. W ramach konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi ze strony użytkowników sieci.

Punkty właściwe, o które została uzupełniona lista KSP wynikają z uruchamianych w 2022 r. nowych połączeń międzysystemowych na granicy Polska – Litwa (Santaka) i Polska – Słowacja (Výrava) oraz zawieranego porozumienia z czeskim operatorem systemu dystrybucyjnego (Zlate Hory).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią decyzji Prezesa URE oraz zatwierdzonymi listami punktów właściwych dla Krajowego Systemu Przesyłowego i Systemu Gazociągów Tranzytowych, których dotyczą informacje objęte wymogiem podania do wiadomości publicznej:

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRR.WRG.748.1.2022.ŁWę z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Lista punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego

Lista punktów właściwych Systemu Gazociągów Tranzytowych

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama