Paliwa dla energetyki

Nowa strategia JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała nową Strategię z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej do 2030 r. Spółka chce umocnić swoją pozycję lidera na rynku sprzedaży węgla koksowego i koksu w Europie. Chce zwiększyć wydobycie, wydajność, a przy tym wszystkim mocno stawia na ochronę środowiska. Grupa chce utrzymać status wiodącego dostawcy strategicznego surowca, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

 Znowelizowana strategia jest inna niż prezentowane dotąd strategie. Na czym polega jej wyjątkowość? Otóż po raz pierwszy część biznesowa jest połączona z częścią środowiskową. Powstał spójny dokument, wprost świadczący o tym, że Europejski Zielony Ład rozpoczyna się w JSW – powiedział Tomasz Cudny, Prezes JSW SA.

Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 13,8 mln ton w 2021 r. do poziomu ok. 16,1 mln ton w 2030 r. JSW dąży także do zwiększenia uzysku węgla koksowego w strukturze wydobycia do poziomu powyżej 90%, co przyczyni się do wzrostu rentowności wydobycia. GK JSW zakłada również zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton średniorocznie.

Największy nacisk podczas planowania eksploatacji położyliśmy na ocenę ryzyk, które nieodłącznie towarzyszą działalności wydobywczej prowadzonej przez zakłady górnicze. Czujemy respekt przed naturą, która w przeszłości nie raz pokrzyżowała górnicze plany. W Strategii wyznaczyliśmy cele, które są do osiągnięcia, a nie cele, które możemy osiągnąć, jak nam dopisze szczęście. Strategia JSW na lata 2022-2030 to dokument, który wyznacza nam kierunki i zadania. Jeśli będziemy realizować jej założenia, to jestem spokojny o przyszłość JSW – podkreślił Prezes Cudny.

W celu zwiększenia poziomu produkcji węgla do ok.16,1 mln ton rocznie niezbędne jest również uzyskanie dostępu do pokładów zalegających coraz głębiej. W tym celu zaplanowano pogłębianie istniejących szybów oraz budowę nowych poziomów wydobywczych. Aby zrealizować założenia wydobywcze, niezbędne jest m.in. wykonanie odpowiedniej ilości robót chodnikowych i korytarzowych. W kopalniach Spółki do 2030 r. – łącznie wykonywanych będzie średniorocznie około 77 tys. mb wyrobisk.

Większa efektywność i inwestycje
JSW chce również zwiększyć efektywność produkcji. Aktualnie wydajność na jednego górnika w spółce (JSW +SiG) wynosiła ok. 620 ton węgla. W 2030 r. ma ona zwiększyć się do ok. 790 ton. Jednocześnie Strategia zakłada optymalizację przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 29 tys. etatów w 2030 r.
Strategia na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 22,4 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 80% łącznych nakładów GK JSW.

Bufor finansowy i fundusz stabilizacyjny 
Spółka zaplanowała zapewnienie stabilnego finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi. Podstawowym finansowym założeniem strategii jest uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25%. Ponadto Spółka chce zwiększyć bufor gotówkowy dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, wobec budżetu i wobec kontrahentów. Bufor będzie wykorzystywany w okresach potencjalnego drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży. Bezpiecznikiem, który w czasach dekoniunktury na rynku węgla ma zabezpieczyć Spółkę przed utratą płynności finansowej jest fundusz stabilizacyjny FIZ. W Strategii pokreślono również dążenie do pozyskania dedykowanych środków na sfinansowanie zielonej transformacji JSW oraz długo i krótkoterminowych instrumentów do finansowania działalności rozwojowej i bieżącej.

Strategia Środowiskowa  
Niezwykle istotnym elementem Strategii Grupy JSW jest ochrona środowiska. W dokumencie przyjęto redukcję śladu węglowego o 30% do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Założone cele mają zostać osiągnięte, głownie poprzez zmniejszenie emisji metanu, którego udział w śladzie węglowym JSW wynosi 74%. GK JSW prowadzi od 2018 r. program „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu”, mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do produkcji energii. Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu jest „Redukcja Emisji Metanu”, mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50% i jego zagospodarowania do 95%. Zwiększona ilość ujętego metanu trafi do nowo zainstalowanych kogeneracyjnych silników gazowych opalanych gazem kopalnianym (metanem) i zwiększy produkcje prądu do 60 MWe od 2025 r. Również w JSW KOKS prowadzona jest inwestycja, która w znaczący sposób ograniczy emisję gazu koksowniczego. W Koksowni Radlin trwa budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy 28 MWe. W Strategii zapisano również budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MWp do 2028 r. Dodatkowo jako priorytety ochrony środowiska w GK JSW kontynuowane będą działania z zakresu ochrony zasobów wodnych, gospodarowania odpadami i ochrony bioróżnorodności, przy uwzględnieniu potrzeb interesariuszy oraz lokalnej społeczności.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Działy

Reklama