Elektroenergetyka

Konsekwentna poprawa wyników finansowych i operacyjnych – Grupa Enea podsumowuje 2021 r.

Grupa Enea poprawiła wyniki w 2021 r., zwiększając przychody o 17% r/r do 21,2 mld zł i wypracowując EBITDA na poziomie 3,6 mld zł (wzrost r/r o 10%), a zysk netto osiągnął poziom blisko 1,8 mld zł. O ponad 17,4% r/r wzrosła produkcja energii elektrycznej w Grupie, a wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym był wyższy o 16%. Pod koniec 2021 r. Grupa zaprezentowała zaktualizowaną Strategię Rozwoju, wskazując jako cel nadrzędny zieloną zmianę, która ma doprowadzić do osiągnięcia przez Eneę neutralności klimatycznej do 2050 r.

  • W 2021 r. Grupa Enea wypracowała 21,2 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 3 mld zł, czyli +17% r/r) oraz 3,6 mld zł EBITDA (wzrost o 335 mln zł, +10% r/r).
  • Grupa poprawiła o 1,2 poziom długu netto/EBITDA, który na koniec 2021 r. wyniósł 0,75.
  • Łączny wolumen produkcji energii elektrycznej wyniósł 26,4 TWh (wzrost o 3,9 TWh, czyli +17,4% r/r). Grupa wytworzyła blisko 2,4 TWh energii ze źródeł odnawialnych.
  • O 16% r/r wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, który wyniósł 24,5 TWh.
  • W całym 2021 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych blisko 47 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami).
  • Enea zaktualizowała Strategię Rozwoju Grupy, ogłaszając zieloną zmianę, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Pomimo wciąż trudnego otoczenia rynkowego i wymagających zmian na rynku energii elektrycznej, Grupa Enea wypracowała w 2021 r. wynik EBITDA na poziomie 3,6 mld zł (wzrost r/r o 10%). O 17% wzrosły r/r przychody ze sprzedaży, które wyniosły 21,2 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł prawie 1,8 mld zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na bezpiecznym poziomie 0,75. W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła na inwestycje blisko 2 mld zł.

EBITDA obszaru wytwarzania wyniosła 1,6 mld zł i wzrosła r/r o blisko 5%. W Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 121 mln zł, natomiast w Segmencie Ciepło wzrost wyniósł 81 mln zł. Spadek EBITDA o 130 mln zł r/r odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy. O 17,4% wzrósł wolumen produkcji energii elektrycznej, który wyniósł 26,4 TWh. Było to związane z większa dyspozycyjnością bloków konwencjonalnych i sytuacją rynkową. Grupa wytworzyła blisko 2,4 TWh energii ze źródeł odnawialnych. Sprzedaż ciepła wyniosła 7 209 TJ i wzrosła o 20%.

Wypracowana w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na poziomie 1,4 mld zł i wzrosła r/r o 80 mln zł. Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, na którą wpływ miały głównie wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych. W 2021 r. Enea Operator dostarczyła 20,3 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym, odnotowując wzrost o blisko 5%. Do jej sieci dystrybucyjnej przyłączonych zostało blisko 47 tys. źródeł odnawialnych, wliczając w to mikroinstalacje. Natomiast łączna liczba przyłączonych do sieci dystrybucyjnej źródeł OZE wynosiła na koniec 2021 r. prawie 109 tys.

Spółka dystrybucyjna realizuje program inwestycyjny i modernizuje sieci dla wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii, automatyzacji infrastruktury, rozwoju inteligentnych sieci oraz energetyki odnawialnej. W ostatnim roku prowadzono prace m.in. na terenie aglomeracji poznańskiej w ramach programu #Poznań2030, w Kostrzynie nad Odrą, Bydgoszczy, Zielonej Górze, na terenie miast woj. zachodniopomorskiego. W 2021 r. Enea Operator zakończyła kompleksową przebudowę ważnej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Rogoźno – Wągrowiec.

EBITDA obszaru obrotu wyniosła -125 mln zł, a spadek o 110 mln zł r/r wynika głównie ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia i został w części skompensowany poprzez wyższy poziom realizowanej marży na rynku detalicznym. Na wynik obrotu wpływ miała m.in. aktualizacja rezerwy zawiązanej w 2020 r. na stratę wynikającą z rozliczenia przez spółkę jako sprzedawcy z urzędu opustu na opłatach dystrybucyjnych w zakresie energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów w wysokości 250,1 mln zł. Ma to na celu odzwierciedlenie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych przez spółkę w związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z prosumentami, zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W 2021 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 24,5 TWh i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 16%. W segmencie odbiorców biznesowych wolumen sprzedaży energii elektrycznej był wyższy o 21%, co było spowodowane wyższym poborem energii oraz zmianą portfela klientów między latami 2020 i 2021. W segmencie gospodarstw domowych wzrost był niewielki i wyniósł ok. 1%. Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego – o 18% r/r.

Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w całym 2021 r. wzrosły, w stosunku do 2020 r., o ponad 1 mld zł, czyli 17%.

Enea nieustannie rozwija swoją ofertę produktową, by spełniać indywidualne potrzeby klientów i dostarczać im nowoczesne, proekologiczne rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój. W 2021 r. na współpracę z Eneą i zakup energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii należących do Grupy Enea zdecydowały się m.in.: Krakowski Holding Komunalny, KIRCHHOFF Automotive, czy Bolsius.

EBITDA obszaru wydobycia za 2021 r. wyniosła 798 mln zł. Skonsolidowane przychody ukształtowały się na poziomie 2,4 mld zł, zysk operacyjny 367 mln zł, a zysk netto 288 mln zł. W samym IV kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 703 mln zł, a EBITDA 259 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 154 mln zł, a zysk netto 124 mln zł. W 2021 r. LW Bogdanka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 10 mln ton. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,4 mln ton. Średni uzysk na koniec 2021 r. wyniósł 69,4%, wobec 64% przed rokiem.

Pod koniec 2021 r. Enea zaktualizowała Strategię Rozwoju Grupy, zapowiadając osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zielona zmiana Enei będzie realizowana poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych technologiach. Grupa angażuje się w projekty w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Misją Enei jest racjonalna i efektywna realizacja transformacji polskiej energetyki. Jednym z głównych założeń Strategii Rozwoju Grupy Enea jest wydzielenie ze struktur grupy kapitałowej aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Przyjęcie przez Rząd planu utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego potwierdza, że uwzględniony w Strategii kierunek transformacji i zmian Grupy Enea będzie realizowany.

Zgodnie ze Strategią, Grupa będzie rozwijała odnawialne źródła energii, a jej specjalizacją będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego. Enea Operator przeprowadziła już pierwsze testy pięciu prototypowych magazynów energii w warunkach rzeczywistych, na swojej sieci. Wyniki testów odegrają istotną rolę we wdrażaniu instalacji na dużą skalę.

W 2021 r. Grupa Enea opublikowała pierwszy raport ESG, w którym kompleksowo zostały przedstawione działania w sferze ochrony środowiska, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialnego zarządzania podejmowane w 2020 r. W raporcie sporządzonym zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI Standards, zaprezentowano również zobowiązania Grupy na przyszłość, m. in. w zakresie transformacji w kierunku koncernu zeroemisyjnego. Raport ESG Grupy Enea za 2021 r. zostanie opublikowany w perspektywie drugiego kwartału roku. 

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA 2021 r.:

Paweł Szczeszek, Prezes Enei: Grupa Enea w 2021 r. znacząco poprawiła wyniki finansowe oraz operacyjne. Widoczny w naszej działalności był wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony biznesu, który – ze względu na pandemię – w 2020 r. był zmuszony ograniczać produkcję. Dzięki dużej dyspozycyjności naszych bloków energetycznych i sytuacji rynkowej znacząco podwyższyliśmy wytwarzanie energii elektrycznej – do 26,4 TWh. Pozwoliło to powrócić do pułapów z 2019 r., kiedy to Grupa wyprodukowała 25,9 TWh. Miniony rok był również czasem dynamicznych zmian na rynku energii, na które wpływało wymagające otoczenie. Wykorzystaliśmy ten czas na przygotowania do transformacji, a najważniejszym wydarzeniem pod tym względem była aktualizacja naszej Strategii Rozwoju. Naszym celem nadrzędnym jest zielona zmiana Enei, która dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii doprowadzi nas do neutralności klimatycznej do 2050 r. Naszą specjalizacją będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego. Już dziś uczestniczymy w projektach badających użyteczność określonych technologii magazynowania dla różnej charakterystyki sieci dystrybucyjnej. Coraz bardziej zaawansowane przygotowania do wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych i przekazania ich do NABE, w połączeniu z systematycznie zmniejszanymi wskaźnikami zadłużenia, pozwolą już wkrótce na pełne zaangażowanie Grupy w inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii – powiedział Paweł Szczeszek, Prezes Enei.

Rafał Mucha, Wiceprezes Enei ds. Finansowych: W ub. r. Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe, czego dowodem jest 17% wzrost przychodów ze sprzedaży oraz 10% wzrost wypracowanej EBITDA do poziomu 3,6 mld zł. Bezpieczną sytuację finansową spółki potwierdza wskaźnik dług netto/EBITDA, który wyniósł 0,75. Przepływy Grupy wspierane są wpływami z zawartych kontraktów mocowych. Konsekwentnie realizujemy inwestycje, podnosząc bezpieczeństwo i stabilność realizowanych dostaw energii – powiedział Rafał Mucha, Wiceprezes Enei ds. Finansowych.

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka: Rok 2021 to rok konsekwentnej realizacji naszej Strategii, która zaprocentowała rekordowymi wynikami w historii LW Bogdanka. Produkcja na poziomie 9,9 mln ton węgla oraz sprzedaż w wysokości ponad 10 mln ton węgla to  nasza odpowiedź na wyzwania rynku. Wykorzystaliśmy maksymalnie potencjał produkcyjny spółki, również dzięki perspektywicznie zaplanowanym i wykonanym pracom przygotowawczym w 2020 r. Realizując krok po kroku naszą strategię, dokonujemy wielu zmian technologicznych, automatyzujemy procesy, dążymy do większej koncentracji produkcji w jednym miejscu. W  grudniu 2021 r. rozpoczęliśmy eksploatację tylko dwiema ścianami, osiągając produkcję dobową powyżej 30 tys. ton netto – powiedział Artur Wasil, Prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama