Paliwa dla energetyki

Grupa Lotos: Wyniki finansowe koncernu w 2021 r.

Mimo zmiennego otoczenia makroekonomicznego wywołanego pandemią Grupie Kapitałowej LOTOS udało się zachować dyscyplinę bilansową i osiągnąć wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Spółka skutecznie optymalizowała pracę zakładu, zarówno po stronie doboru wsadu oraz nośników energii, jak i struktury uzysków rafinerii.

2021 był rokiem silnej odbudowy, chociaż rynek nadal charakteryzował się dużą zmiennością. Konsumpcja paliw w Polsce wyniosła w sumie 34,6 mln m3 i była o 7,1% wyższa niż w 2020 r. W związku z mniejszą liczbą ograniczeń związanych z pandemią, wzrosty popytu widoczne były w każdej grupie produktowej.

Oczyszczony o zdarzenia jednorazowe skonsolidowany wynik EBITDA LIFO za cały 2021 r. wyniósł 4,23 mld zł wobec 1,36 mld zł wypracowanego rok wcześniej. Tak znaczący wzrost jest uzasadniony poprawieniem się notowań gazu i ropy naftowej dla segmentu wydobywczego oraz wyższych marż dla głównych produktów segmentu produkcji i handlu.

Po raz kolejny LOTOS wygenerował wysokie przepływy z działalności operacyjnej, które zbliżyły się do poziomu 2,9 mld zł. Jednocześnie dalszemu obniżeniu uległo zadłużenie finansowe. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dług netto osiągnął poziom 0,67 mld zł wobec 1,93 mld zł na dzień 31 grudnia 2020 r., a wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA spadł do poziomu 0,16x w porównaniu do 1,42x na koniec 2020 r.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła przychody na poziomie ponad 33,1 mld zł. Ich główna część pochodziła z segmentu produkcji i handlu – 96%. Wygenerowany zysk netto wyniósł 3,21 mld zł.

Segment wydobywczy

W 2021 r. średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego wynosiło 17,3 tys. boe. Oczyszczony wynik EBTDA LIFO segmentu wydobywczego wyniósł 1,22 mld zł wobec 0,47 mld zł w poprzednim roku. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu notowań gazu ziemnego i ropy na światowych rynkach.

W styczniu 2021 r. spółka LOTOS E&P Norge pozyskała 3 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze (w obszarach NOAKA oraz Sleipner). Z kolei pod koniec grudnia w Rotterdamie rozładowano pierwszą dostawę ropy z uruchomionego 2 miesiące wcześniej złoża Yme. Prognozowane, średnie wydobycie z tego obszaru w perspektywie 5 lat wyniesie ok. 5 tys. baryłek na dzień, co zwiększy całkowity wolumen o niemal 30%.

Segment produkcji i handlu

Rafineria Grupy LOTOS przerobiła w 2021 r. ok. 9,9 mln ton ropy naftowej i wyprodukowała 11 mln ton produktów, przy bliskim maksymalnemu wykorzystaniu zainstalowanych mocy wytwórczych. Główny udział w strukturze produkcji  miał  olej  napędowy. Wyprodukowano go ok. 6 mln ton, czyli o 3,8% więcej niż w poprzednim roku. Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu wyniósł 3,02 mld zł wobec 0,91 mld zł w poprzednim roku. Na koniec 2021 r. działało 520 stacji paliw z logo LOTOS. To wzrost o 7 w stosunku do końca 2020 r.

Inwestycje i ważne wydarzenia w 2021 r. 

W 2021 r. spółka realizowała planowane inwestycje i projekty rozwojowe. W lutym 2021 r. rozpoczęła się I część cyklicznego postoju remontowego w rafinerii. Prace trwały do maja. II etap został zaplanowany na wiosnę 2022 r. i jest właśnie realizowany.

Na terenie rafinerii uruchomiony został czwarty nalewak kolejowy, który pozwala na napełnienie 6 tys. ton paliw na dobę. Do gdańskiego zakładu trafiła też pierwsza na świecie instalacja filtracyjnego oczyszczania UCO Pure. We wrześniu spółka LOTOS Oil podpisała z firmą Kinetics Technology umowę na realizację Projektu Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO), którego celem jest produkcja nowych wysokomarżowych produktów (olejów bazowych Grupy II). Z kolei w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie uruchomiono nowy projekt wodorowy – VETNI, którego celem jest opracowanie efektywnej instalacji umożliwiającej wysokosprawną produkcję wodoru o wysokiej czystości w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe zasilane energią z odnawialnych źródeł.

Dywersyfikacja

Jednym z istotnych działań Grupy LOTOS w 2021 r., mających zapewnić ciągłość i stabilność dostaw ropy naftowej, była dywersyfikacja źródeł surowca, kierunków zaopatrzenia, gatunków ropy oraz jej dostawców. Rafineria LOTOSU charakteryzuje się unikalnym połączeniem kanałów zaopatrzenia drogą lądową za pośrednictwem sieci rurociągów PERN oraz drogą morską poprzez Naftoport. Jako element strategicznych działań ukierunkowanych na dywersyfikację dostaw do przerobu w gdańskiej rafinerii trafiła po raz pierwszy nigeryjska ropa Forcados.

Fuzja z PKN ORLEN

W 2021 r. udało się pomyślnie wdrożyć ważne etapy budowy koncernu multienergetycznego. W marcu zarząd Grupy LOTOS przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych. 12 maja 2021 r. podpisano umowy o współpracy pomiędzy Grupą LOTOS, PKN Orlen, PGNiG oraz Skarbem Państwa. Kamieniem milowym było Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, które odbyło się 14 października 2021 r. Udzielono wtedy zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, a także na zbycie aktywów objętych środkami zaradczymi. Na początku listopada wdrożono wewnątrzgrupową reorganizację, polegającą na integracji w jednym podmiocie – LOTOS Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego.

***

Więcej szczegółowych danych na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS w 2021 r. można znaleźć na stronie: https://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne 

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama