Ciepłownictwo

Wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła: Prezes URE ogłasza wyniki pierwszej w tym roku aukcji kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP)

Marcową aukcję wygrało czterech wytwórców: ENERGA Kogeneracja, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku, PGE Energia Ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie.

Maksymalna wartość premii, jaką można było rozdysponować w aukcji wynosiła 5,5 mld zł . Natomiast ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła 28,6 TWh. W aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji[1], która spowodowała, że odrzucono ofertę z najwyższą premią[2]. Aukcję wygrały cztery jednostki kogeneracji, które będą mogły uzyskać wsparcie w maksymalnej wysokości ok. 797 mln zł, co stanowi ok. 14,5% całkowitego budżetu aukcji. Środki wypłacane będą w 15-letnim okresie od 2023 r.

Rys. 1. Wartość wsparcia dla kogeneracji oferowanego i zakontraktowanego w wyniku aukcji CHP przeprowadzonej w marcu 2022 r.

Premią kogeneracyjną objęto ok. 3,5 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 12% energii, która mogła zostać objęta wsparciem w ramach aukcji.

Rys. 2. Ilość energii objętej wsparciem w wyniku aukcji CHP przeprowadzonej w marcu 2022 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, wartość referencyjna dla nowych jednostek kogeneracji opalanych gazem wynosi w 2022 r. 320,27 zł/MWh i jest o blisko 100 proc. wyższa niż w 2021 r.

Rys. 3. Wzrost wartości referencyjnej dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji opalanych gazem w latach 2020-2022.

Rys. 4. Minimalne i maksymalne wysokości premii kogeneracyjnej w aukcji przeprowadzonej w marcu 2022 r. (zł/MWh)

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom, już po rozstrzygnięciu aukcji, pomocy inwestycyjnej.

***

  • Wyniki wszystkich przeprowadzonych aukcji na premię kogeneracyjną dostępne są tutaj.
  • Zgodnie z nowelizacją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji[3] Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał. Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na ten rok, przewidziane są jeszcze trzy aukcje. Termin drugiej tegorocznej aukcji CHP Prezes URE ogłosi jeszcze w marcu br.
  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 r. wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80% podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50% sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30% wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

[1] Zgodnie z regułą, w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji, jest nie większa niż maksymalna ilość lub wartość wynikająca z ogłoszenia o aukcji, aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80% ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji.

[2] Wysokość premii kogeneracyjnej wyrażona jest w złotych za 1 MWh. Jest to kwota, za jaką uczestnik aukcji zobowiązał się wytworzyć i sprzedać energię w przypadku, gdyby złożona oferta wygrała.

[3] Dz.U. z 2021 poz. 144, z późn. zm.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama