Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Nowe przepisy dla przedsiębiorców działających w sektorach i podsektorach energochłonnych

5 marca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Celem jest dostosowanie ustawy o rekompensatach do wymogów wynikających z Nowych Wytycznych Komisji Europejskiej. Dzięki wprowadzonym zmianom wnioski o przyznanie rekompensat za 2021 r. będzie można złożyć – wyjątkowo w 2022 r. – do 30 kwietnia, a nie do 31 marca.

Zmiany wprowadzone nowelizacją będą miały zastosowanie do rekompensat przyznawanych za 2021 r. (i za kolejne lata), przy czym – zgodnie z art. 4 tej ustawy – do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany przewidziane ustawą nie stanowią nowej pomocy publicznej – decyzja o przyznaniu rekompensat (lub odmowie przyznania) nie zostanie wydana.

Co ważne, ustawa[1] zakłada również określenie – w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki:

  • nowego wzoru wniosku oraz jego formatu umożliwiającego przetwarzanie danych,
  • szczegółowego zakresu danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 zmienianej ustawy oraz sposobu obliczania tych danych,
  • zakresu dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 zmienianej ustawy oraz sposobu gromadzenia tych danych,
  • szczegółowego zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora,
  • zakresu dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 zmienianej ustawy.

Wniosek o przyznanie rekompensat (wraz z załącznikami) należy złożyć do Prezesa URE, zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu ministerstwa, na formularzu który będzie dostępny na BIP URE. Odpowiedni formularz zostanie udostępniony po wejściu w życie rozporządzenia określającego nowy wzór wniosku o przyznanie rekompensat.

Wraz z ww. formularzem opublikowane zostaną:

  • wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem,
  • wzory oświadczeń, które należy dołączyć do wniosku.

***

25 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz.469) została opublikowana ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, która wchodzi w życie 5 marca br.

 

[1] Art. 10 ust. 10 ustawy.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama