OZE

Odnawialne źródła energii: Przedsiębiorco, sprawdź jakie wymogi musi spełniać opinia potwierdzająca wytworzenie energii elektrycznej w instalacji OZE w procesach wysokosprawnej kogeneracji

Do 15 marca każdego roku następującego po roku, w którym wytworzono energię elektryczną w instalacji OZE[1], przedsiębiorstwa muszą przekazać Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki[2], potwierdzającą zasadność uznania danej instalacji za instalację sprecyzowaną w ustawie o OZE[3]. Opinia powinna również zawierać informację na temat ilości energii elektrycznej wytworzonej w danym roku w tej instalacji w procesach wysokosprawnej kogeneracji oraz poza procesami wysokosprawnej kogeneracji.

Mając na względzie zasady rozliczania ujemnego salda wynikające z przepisów ustawy o OZE, do którego uprawnieni są beneficjenci systemu aukcyjnego, a także systemów taryfy i premii (FIT/FIP), w tym potrzebę ustandaryzowania przedkładanych dokumentów, Regulator rekomenduje, by opinie, o których mowa w art. 93a ustawy o OZE, niezależnie od poziomu szczegółowości prezentowanych danych, bezwzględnie, każdorazowo zawierały również następujące elementy:

 1. W obszarze identyfikującym wytwórcę oraz instalację OZE stanowiącą jednostkę kogeneracji:
  1. dane wytwórcy – firma, NIP, siedziba;
  2. wskazanie systemu wsparcia, z którego korzysta wytwórca, wraz z oznaczeniem wygranej aukcji, względnie wskazaniem numeru i daty zaświadczenia, w oparciu o które korzysta z systemów FIT/FIP;
  3. kwalifikację jednostki w szczególności jako mikroinstalację lub mikrobiogazownię rolniczą, małą instalację odnawialnego źródła energii, a także wskazanie daty i numeru decyzji Prezesa URE udzielającej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, względnie odpowiednio, daty
   i numeru zaświadczenia Prezesa URE
    o wpisie do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, ewentualnie daty i numeru zaświadczenia Dyrektora Generalnego KOWR o wpisie do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego;
  4. lokalizację instalacji OZE zawierającą takie dane jak: kod pocztowy, gmina, powiat, województwo, nr działek i obrębów;
  5. typ technologii kogeneracyjnej zgodnie z poniższym słownikiem: I.5.1 – SSP − Silnik spalinowy;I.5.3 – TPP − Turbina parowa przeciwprężna;                    I.5.5 – OOR − Organiczny obieg Rankine’a;I.5.7 –  SPR − Silnik parowy;I.5.9 – TRM – Mikroturbina;I.5.11 – PTK − Pozostałe technologie wytwarzania w kogeneracji;
  6. I.5.10 – TGP − Układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła;
  7. I.5.8 – OPW − Ogniwo paliwowe;
  8.                      I.5.6 – SST − Silnik Stirlinga;
  9. I.5.4 –  TGO − Turbina gazowa z odzyskiem ciepła;
  10. I.5.2 – TPU − Turbina parowa upustowo-kondensacyjna;
  11. numer ID instalacji w systemie Internetowej Platformy Aukcyjnej;
  12. moc zainstalowaną elektryczną instalacji OZE wyrażoną w MW[i];
  13. rok kalendarzowy, w którym instalacja OZE po raz pierwszy wytworzyła energię elektryczną.
 2. W zakresie danych dotyczących energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE:

UWAGA! Wsparciem przewidzianym w ustawie o OZE objęta jest wyłącznie energia elektryczna wprowadzona do sieci i sprzedana.

 1. W zakresie pozostałych danych:
  1. okres rozliczeniowy objęty opinią – co do zasady pełen rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskanie koncesji/wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz uprawnień do ubiegania się o wsparcie wynikające z przepisów ustawy
   o odnawialnych źródłach energii, nastąpiło w trakcie roku kalendarzowego;
  2. średnioroczną sprawność ogólna (η) [%]*;
  3. oszczędność energii pierwotnej (PES) [%]*.
 2. Precyzyjne zakwalifikowanie instalacji, którą obejmuje opinia, do jednej z kategorii przewidzianych w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a czy też 10a ustawy
  o odnawialnych źródłach energii.
 3. Dane dotyczące jednostki akredytowanej, osoby sporządzającej opinię, a także okres, w którym przeprowadzono badanie, wyrażony datami dziennymi.

Przedsiębiorcy w razie pytań dot. opinii potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w instalacji OZE w procesach wysokosprawnej kogeneracji mogą się kontaktować z Departamentem Źródeł Odnawialnych pod numerem 22 487 56 14.

Informacja w sprawie kluczowych elementów opinii akredytowanej jednostki, w zakładce FIT/FIP oraz Aukcje OZE 

[1] O której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) 

[2] O której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144, z późn. zm.)

[3] W art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a.

* W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1851).

[i] Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 19b ustawy o odnawialnych źródłach energii przez moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii – należy rozumieć łączną moc znamionową czynną:

 1. a) zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej – zespołu prądotwórczego, podaną przez producenta na tabliczce znamionowej, a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy;
 2. b) generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego podaną przez producenta na tabliczce znamionowej – w przypadku instalacji innej niż wskazana w lit. a.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama