Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rekordowa cena gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE w ostatnim kwartale 2021 r.

W czwartym kwartale 2021 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 371 zł/MWh.

Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym, a te następnie znajdują odzwierciedlenie w cenach gazu dla klientów końcowych w naszym kraju. O rosnących kosztach pozyskania gazu i związanym z tym wzrostem cen w taryfach dla odbiorców zarówno gazu zaazotowanego jak i wysokometanowego, pisaliśmy jeszcze w październiku ubiegłego roku.

Jak pokazują poniższe wykresy, na rynku hurtowym obserwujemy tendencję wzrostową cen gazu sprowadzanego z zagranicy.

Rys. 1. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w czwartych kwartałach lat 2015-2021 [zł/MWh].


Źródło: opracowanie własne URE

Rys. 2. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w poszczególnych kwartałach 2020-2021 [zł/WMh]


Źródło: opracowanie własne URE

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w każdym kwartale przedstawia informacje[1] o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Wyliczenia dotyczą cen z kontraktów wykonanych.
  • Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki na stronie URE.

[1] Na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama