Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2022 r.

Obroty na rynku gazu ziemnego wyniosły w styczniu 18 247 785 MWh, co stanowi wzrost o 23,0% r/r. Był to najlepszy styczeń w historii obrotu gazem na TGE.

Styczeń był pierwszym miesiącem od kwietnia ub. r., w którym nastąpiły spadki cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego.

W minionym miesiącu nastąpiły również spadki cen gazu na rynku spot. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2022 r. 12 685 538 MWh, co oznacza wzrost o 1,7% w stosunku do stycznia 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu 2022 r. na poziomie 666,90 zł/MWh i jest to spadek o 163,08 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła w styczniu 2022 r. 627,17 zł/MWh, co stanowi wzrost o 56,26 zł/MWh względem analogicznej ceny z grudnia ubiegłego roku.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2022 r. transakcje o wolumenie 18 247 785 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 23,0%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 393,20 zł/MWh i jest to spadek o 141,45 zł/MWh względem grudnia 2021 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2023 r. (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w styczniu 2022 r. 241,29 zł/MWh, czyli o 5,72 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu ub.r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 2022 r. 1 441 767 MWh, co stanowi spadek r/r o 0,1%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 261,66 zł/MWh i oznacza to spadek o 15,52 zł/MWh względem grudnia 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w styczniu 2022 r. o 7,4% r/r, do poziomu 4 134 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 717,17 zł/toe – wzrost względem grudnia 2021 r. o 61,50 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 609 644 MWh, co stanowi wzrost o 55,9% r/r. Średnia ważona cena wyniosła w styczniu 3,14 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do grudnia ub. r. o 0,56 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W styczniu na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2022 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 12 685 538 17 748 627 12 468 574
RDB (RTG) 114 399 117 140 216 673
RDN (RTG) 2 872 959 2 862 038 2 946 435
RTPE (OTF) 9 698 181 14 769 450 9 305 466

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 18 247 785 17 173 117 14 838 795
RDBg (RTG) 652 732 829 291 743 236
RDNg (RTG) 1 879 536 2 931 696 2 625 168
RTPG (OTF) 15 715 517 13 412 130 11 470 391

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 1 441 767 2 519 555 1 442 818
zielone certyfikaty 1 397 399 2 485 193 1 401 641
sesje RPM (RTG) 396 313 495 267 575 037
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 1 001 086 1 989 925 826 604
błękitne certyfikaty 44 368 34 363 41 177
sesje RPM (RTG) 32 600 26 265 30 106
TP na RPM (RTG) 11 768 8 098 11 072

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 4 134 7 971 3 850
sesje RPM (RTG) 4 134 7 604 3 848
TP na RPM (RTG) 0 367 2

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 609 644 3 513 280 2 314 764
OZE 3 609 644 3 513 280 2 314 764
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 0 0 2 350
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 0 2 350
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama