Elektroenergetyka

Informacja OSP nt. tłumaczenia na język polski tekstu dokumentu „Methodology for Identifying Regional Electricity Crisis Scenarios”

Dokument „Methodology for Identifying Regional Electricity Crisis Scenarios”, zatwierdzony decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 6 marca 2020 r. numer 07/2020, został przygotowany w języku angielskim. „Metoda ustalania scenariuszy regionalnego kryzysu elektroenergetycznego”, stanowi jego tłumaczenie na język polski.

Metoda opracowana została zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE („rozporządzenie RP”) przez Europejską Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E), we współpracy z Operatorami Sieci Przesyłowych (OSP) i Regionalnymi Koordynatorami Bezpieczeństwa (RSC), a następnie zatwierdzona decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 6 marca 2020 r. numer 07/2020.

Celem rozporządzenia RP jest zapewnienie w sposób skuteczny i wydajny gotowości na wypadek regionalnego kryzysu elektroenergetycznego w Unii Europejskiej.

Metoda definiuje podejście metodyczne i procesowe do identyfikowania i oceny najistotniejszych scenariuszy regionalnego kryzysu elektroenergetycznego (z uwzględnieniem zależności transgranicznych), w tym ich okresowej aktualizacji (co najmniej raz na cztery lata).

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama