Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w 2021 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2021 r. 225 174 640 MWh, co oznacza spadek o 7,4% w stosunku do 2020 r. Rynek spot energii elektrycznej osiągnął w minionym roku rekordowy wolumen 36 242 857 MWh (wzrost r/r o 4,0%).

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2021 r. 180 768 253 MWh. Jest to najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem
na TGE, przy wzroście aż o 19,6% w stosunku do 2020 r. Rekordowe obroty odnotowano zarówno na rynku spot (28 592 543 MWh), jak i na rynku terminowym gazu (152 175 710 MWh).

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w ub. r. 25 916 723 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do 2020 r. o 4,0%.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w 2021 r. o 43,5% r/r, do poziomu 107 995 toe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł w 2021 r. o 65,5% r/r, do poziomu 30 332 268 MWh, osiągając najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2021 r. 225 174 640 MWh, co oznacza spadek o 7,4% w stosunku do 2020 r. Rekordowy był natomiast wolumen na rynku spot, który wyniósł 36 242 857 MWh (wzrost o 4,0% r/r). Obroty na Rynku Dnia Bieżącego wyniosły 2 350 686 MWh i o 11,3% przekroczyły rekordowy do tej pory wolumen z 2020 r. Rekord został ustanowiony także na Rynku Dnia Następnego, na którym obroty wyniosły 33 892 171 MWh – oznacza to wzrost o 3,5% w stosunku do 2020 r. oraz o 151,6 GWh (0,4%) względem rekordowego do tej pory 2019 r. Na rynku terminowym obroty osiągnęły poziom 188 931 783 MWh, co stanowi spadek o 9,3 proc. w porównaniu z 2020 r.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w 2021 r. na poziomie 401,17 zł/MWh, co oznacza wzrost o 191,06 zł/MWh względem 2020 r. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2022 r. (BASE_Y-22) wyniosła w całym 2021 r,. 384,16 zł/MWh i jest to wzrost o 152,29 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-21 w 2020 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w grudniu 2021 r. 17 748 627 MWh, co oznacza wzrost o 0,02% w stosunku do grudnia 2020 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w grudniu 2021 r. na poziomie 829,98 zł/MWh i jest to wzrost o 277,58 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2022 r. (BASE_Y-22) wyniosła w grudniu 2021 r. 721,84 zł/MWh, co stanowi wzrost o 265,43 zł/MWh względem analogicznej ceny z listopada ub. r.

Gaz ziemny

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2021 r. 180 768 253 MWh, co oznacza wzrost o 19,6% w stosunku do 2020 r. i zarazem najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowe były w 2021 r. zarówno obroty na rynku spot (28 592 543 MWh i wzrost r/r o 10,8%), jak i na rynku terminowym (152 175 710 MWh, wzrost w stosunku do 2020 r. o 21,4%). Wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 21 821 444 MWh (wzrost r/r
o 9,5%), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu 6 771 099 MWh (wzrost r/r o 15,2%), co przekłada się na rekordowe roczne wolumeny na obu tych rynkach.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2021 r. 226,29 zł/MWh, co oznacza wzrost o 169,15 zł/MWh względem 2020 r. Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w 2022 r. (GAS_BASE_Y-22) ukształtowała się w 2021 r. na poziomie 176,34 zł/MWh, czyli o 107,19 zł/MWh wyższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-21 w 2020 r.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w grudniu 2021 r. transakcje o wolumenie 17 173 117 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 17,0%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 534,65 zł/MWh i jest to wzrost o 131,13 zł/MWh względem listopada 2021 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2022 r. (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w grudniu 2021 r. 403,38 zł/MWh, czyli o 148,25 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu
w listopadzie ub. r.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w ub. r. 25 916 723 MWh (spadek r/r o 4,0%). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2021 r. dla instrumentu PMOZE_A 191,87 zł/MWh, czyli o 53,65 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2020. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2021 wyniósł 107 995 toe, co oznacza spadek r/r o 43,5%. Średnia ważona wolumenem cena instrumentu PMEF_F wyniosła na sesjach r. ub. 2 375,08 zł/toe – o 550,28 zł/toe więcej niż w 2020 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w grudniu 2021 r. 2 519 555 MWh, co stanowi spadek r/r o 9,2%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 277,18 zł/MWh i oznacza to wzrost o 25,37 zł/MWh względem listopada 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w grudniu 2021 r. o 22,7% r/r, do poziomu 7 971 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 655,67 zł/toe – spadek względem listopada 2021 r. o 6,24 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2021 r. wolumen 30 332 268 MWh, co stanowi najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia, a zarazem wzrost o 65,5% w stosunku do roku 2020. W grudniu 2021 r. wolumen obrotu tymi gwarancjami ukształtował się na poziomie 3 513 280 MWh i jest to wzrost o 56,7% r/r. Średnia ważona cena wyniosła 2,58 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,35 zł/MWh w stosunku do listopada 2021 r.

Towary rolno-spożywcze

W 2021 r. na Giełdowym Rynku Rolnym zawarto transakcje o wolumenie 4 750 ton zbóż (wzrost o 102,1% r/r), z czego 4 725 ton dotyczyło pszenicy klasy B. W grudniu 2021 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w grudniu 2021 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 17 748 627 19 926 517 17 744 361
RDB (RTG) 117 140 98 361 207 816
RDN (RTG) 2 862 038 2 664 817 3 072 405
RTPE (OTF) 14 769 450 17 163 339 14 464 140

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 17 173 117 10 895 811 14 682 874
RDBg (RTG) 829 291 601 900 774 359
RDNg (RTG) 2 931 696 1 597 104 3 413 544
RTPG (OTF) 13 412 130 8 696 807 10 494 971

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 2 519 555 2 476 987 2 773 553
zielone certyfikaty 2 485 193 2 444 249 2 714 817
sesje RPM (RTG) 495 267 733 825 875 688
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 1 989 925 1 710 424 1 839 129
błękitne certyfikaty 34 363 32 738 58 736
sesje RPM (RTG) 26 265 24 277 46 330
TP na RPM (RTG) 8 098 8 461 12 406

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 7 971 10 147 10 308
sesje RPM (RTG) 7 604 10 147 9 706
TP na RPM (RTG) 367 0 602

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 513 280 2 371 235 2 241 838
OZE 3 513 280 2 371 235 2 241 838
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 0 0 800
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 0 800
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama