Elektroenergetyka

Nowe możliwości dla wykonawców inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które wykazują co najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać się o zawarcie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy ramowej o wykonawstwo. Spółka ogłosiła przetarg publiczny nieograniczony, a umowy z wybranymi wykonawcami obejmą lata od 2022 do 2026 r.

Umowy ramowe na wykonawstwo prac budowlanych to nowa ścieżka udzielania zamówień proponowana przez PSE. Procedura wyboru wykonawcy będzie znacznie krótsza niż w przypadku przetargów nieograniczonych przy największych inwestycjach. Stosowana będzie zwłaszcza, gdy konieczne jest np. wykonanie robót interwencyjnych niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania systemu elektroenergetycznego albo natychmiastowe wznowienie prac na przerwanej inwestycji.

Wprowadzone zostają uproszczone formalne i techniczne warunki udziału w postępowaniu, co umożliwi realizację zleceń przez szeroką grupę przedsiębiorstw. PSE po raz pierwszy otwierają się też na wykonawców z doświadczeniem w pracach na instalacjach o napięciu 110 kV, a nie jak dotychczas 220 i 400 kV. Istotnym kryterium udziału w postępowaniu będzie minimalny roczny obrót na poziomie nie niższym niż mln zł.

W wyniku postępowania PSE podpiszą z wybranymi wykonawcami umowy ramowe. Podstawą zleceń będą każdorazowo umowy wykonawcze. Będą one zawierane z tym wykonawcą, który w odpowiedzi na zaproszenie przesłane przez PSE przedstawi najkorzystniejszą ofertę szczegółową. Jednym z kluczowych kryteriów oceny oferty będzie czas mobilizacji do podjęcia prac. Umowa ramowa nie będzie zobowiązaniem do składania oferty na każde zaproszenie inwestora, jak również nie stworzy prawa wykonawcy do żądania zawarcia umowy wykonawczej. Umowa ramowa zostanie zawarta z maksymalnie 10 wykonawcami. Łączna maksymalna wartość wynagrodzenia z poszczególnych umów wykonawczych z każdym wykonawcą wynosić będzie prawie 15 mln zł.

Poszczególne zlecenia będą mogły obejmować nie tylko samo wykonanie robót budowlano-montażowych dla stacji elektroenergetycznych i podejść liniowych, lecz także m.in. inwentaryzację, przedmiar, opracowanie dokumentacji technicznej, w tym wykonawczej, obsługę dostaw czy przebudowę obiektów skrzyżowanych lub zbliżonych. Z uwagi na to, że zamówienia dotyczyć będą nie tylko nowych zadań inwestycyjnych, ale także wsparcia lub przyspieszenia prac częściowo zrealizowanych, zatem będą mogły obejmować również zamówienia na np. opracowanie dokumentacji zamiennej czy dokończenie prac na danym obiekcie.

Szczegółowe informacje na temat postępowania i warunków udziału są dostępne na platformie zakupowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych przetargi.pse.pl (https://przetargi.pse.pl/open-preview-auction.html/59145/umowa-ramowa-na-roboty-budowlano-montazowe-w-latach-2022-2026).

W pierwszych miesiącach 2022 r. PSE S.A. planują ogłoszenie kolejnego, analogicznego przetargu na umowy ramowe dla prac budowlano-montażowych o większym zakresie rzeczowym i finansowym.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama