Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Minister Klimatu i Środowiska skierował do konsultacji projekty rozporządzeń do ustawy o dodatku osłonowym

Minister Klimatu i Środowiska 22 grudnia 2021 r. przekazał do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych dwa projekty rozporządzeń, które zapewnią wykonanie przepisów ustawy o dodatku osłonowym.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku osłonowego

Ustawa z 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  zrekompensuje ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych dla mniej zamożnych rodzin. O dodatek osłonowy będzie można ubiegać się w 2022 r., w gminie właściwej według miejsca zamieszkania, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności zaproponowano wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Przygotowanie jednakowego wzoru wniosku dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się do odciążenia samorządów z konieczności podejmowania indywidulanych uchwał przez rady gmin w tej sprawie. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat dodatku osłonowego.Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji o dodatku osłonowym

Dodatek osłonowy stanowi nowe, bezprecedensowe narzędzie, dlatego ustawa przewiduje rozpowszechnienie informacji o prawie do ubiegania się o przygotowane przez rząd wsparcie.

W tym celu na sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego nałożony zostanie obowiązek informacyjny dotyczący prawa odbiorcy w gospodarstwie domowym o ubieganie się o wsparcie. Pozwoli to na zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o dostępności dodatku, warunkach ubiegania się, obowiązujących kwot oraz zasadach jego przyznawania.

Termin na zgłaszanie uwag

Uwagi do ww. projektów rozporządzeń można zgłaszać w terminie do 28 grudnia 2021 r., także w formie elektronicznej (edytowalnej) na adresy: zpue@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl

Projekty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (legislacja.rcl.gov.pl). Poniżej zamieszczono linki do projektów ww. rozporządzeń.

Kliknij tutaj, aby otworzyć projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku osłonowego

Kliknij tutaj, aby otworzyć projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji o dodatku osłonowym

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama