OZE

Rynek OZE: URE przypomina odbiorcom przemysłowym o możliwości skorzystania z preferencyjnych warunków dotyczących umarzania świadectw pochodzenia lub wnoszenia opłat zastępczych

Odbiorcy przemysłowi mają także możliwość zmniejszenia opłaty OZE lub opłaty kogeneracyjnej.

Odbiorcy przemysłowi, którzy złożą stosowne oświadczenia i zostaną wpisani do wykazu prowadzonego przez Prezesa URE, będą mogli korzystać z przewidzianych dla nich ulg. Preferencyjne zasady kierowane do tej grupy podmiotów przewidują, że obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej może dotyczyć tylko części kupowanej przez nich energii[1]. W zależności od tzw. współczynnika intensywności zużycia energii[2] ulgi w obowiązku mogą wynieść od 20 do 85%. Analogiczny mechanizm stosowany jest przy obliczaniu opłat: OZE i kogeneracyjnej, pobieranych od odbiorców przemysłowych.

Dlatego URE przypomina odbiorcom przemysłowym, tj. takim odbiorcom końcowym, których przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność wymieniona w ustawie o odnawialnych źródłach energii[3] oraz dla których współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%, że 30 listopada 2021 r. mija termin na złożenie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenia, które potwierdza:

 • wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)[4];
 • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku;
 • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej;
 • ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, wyrażoną w procentach, stanowiącą podstawę do obliczenia opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjnej[5].

Do oświadczenia musi zostać dołączona opinia biegłego rewidenta potwierdzająca prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Jak złożyć oświadczenie?

 • wypełnij oświadczenie – w tym celu skorzystaj z przygotowanego przez URE wzoru;
 • wypełnij tabelę przedstawiającą wolumen zakupu energii elektrycznej na własny użytek od poszczególnych przedsiębiorstw obrotu lub wytwórców;
 • do obliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wykorzystaj nasz kalkulator (formularz MS Excel),
 • pamiętaj o dołączeniu do oświadczenia opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej!
 • wypełnione dokumenty (oświadczenie z opinią biegłego, tabelę i formularz MS Excel) prześlij:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Źródeł Odnawialnych
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa,

 • możesz też złożyć dokumenty osobiście w Kancelarii Urzędu.

Ważne!

 • Odbiorca przemysłowy to odbiorca końcowy, który wykonuje działalność gospodarczą ustaloną w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD) i określoną odpowiednimi kodami [6] dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3 proc.
 • Podmiotem zobowiązanym a jednocześnie uprawnionym do samodzielnego umorzenia świadectw pochodzenia lub ewentualnego uiszczenia opłaty zastępczej jesteś, gdy posiadasz status odbiorcy przemysłowego, wpisanego na wykaz odbiorców przemysłowych publikowany przez Prezesa URE i w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyłeś nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej.
 • Formularz MS Excel (kalkulator) ma charakter informacyjny i został opracowany jako narzędzie pomocnicze do wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Zaleca się odbiorcom przemysłowym korzystanie z kalkulatora, jednak w żadnym wypadku jego wykorzystanie nie stanowi podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń wobec Prezesa URE, a Prezes URE nie ponosi odpowiedzialności za skutki skorzystania z kalkulatora oraz wyników uzyskanych przy jego pomocy.
 • W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w formularzu MS Excel, a oświadczeniem złożonym w wersji papierowej, rozstrzyga treść oświadczenia.
 • Termin złożenia oświadczenia upływa 30 listopada 2021 r.!
 • Niezłożenie oświadczenia w ww. terminie wyklucza możliwość skorzystania z umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej.

[1] Podstawa prawna: art. 53 ust. 1 i art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r., poz. 610) oraz art. 62 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2020 r., 250).

[2] Jest to stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku, oznaczony symbolem Ei. Sposób obliczania tego współczynnika przez odbiorcę przemysłowego jest sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 27.8.2020 r. ( Dz.U. 2020 r., poz. 1485).

[3] Art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.; dalej: „ustawa OZE”).

[4] O których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.; dalej: „ustawa OZE”).

[5] O której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy OZE oraz opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

[6] Art. 52 ust. 6 pkt 1 ustawy OZE – Kody: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431;,2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama