Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM sygnatariuszem polskiego porozumienia wodorowego

14 października 2021 r. GAZ-SYSTEM podpisał „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.

Porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, będące inicjatywą Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest kluczowym instrumentem wykonawczym dla przygotowywanej obecnie Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Sygnatariusze porozumienia deklarują podjęcie działań mających na celu rozwój gospodarki wodorowej w Polsce i rozwijanie technologii związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru. Zawarcie porozumienia wodorowego jest wyrazem realizacji podpisanego w lipcu 2020 r. „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej”.

Prace nad brzmieniem tego dokumentu były prowadzone od stycznia 2021 r. W grupie ponad 100 podmiotów GAZ-SYSTEM aktywnie uczestniczył w wymianie doświadczeń w ramach grup roboczych, analizując zagadnienia takie jak: sprawny i bezpieczny przesył wodoru lub jego domieszek do gazu ziemnego oraz dystrybucja i magazynowanie tego surowca, wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie i wsparcie dekarbonizacji przemysłu. Ponadto poruszano tematy produkcji wodoru w nowych instalacjach. Dyskutowano także nad czynnikami mającymi wpływ na rozwój rynku wodoru, w tym powstaniem krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej. GAZ-SYSTEM pełnił rolę współkoordynatora grupy roboczej odpowiedzialnej za sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucję i magazynowanie wodoru.

Polskie porozumienie wodorowe stanowi odpowiedź na politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej ujętą w Europejskim Zielonym Ładzie (ang. European Green Deal). Kluczowym celem tej polityki jest transformacja Unii Europejskiej w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama