Elektroenergetyka

Dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy Enea po I półroczu 2021 r. – wzrost przychodów i wyższa produkcja energii elektrycznej

W I półroczu 2021 r. Grupa Enea wypracowała 9,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 736 mln zł – to wyniki lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa zwiększyła o blisko 16% zarówno wolumen produkcji energii oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym. Obniżeniu do poziomu 1,07 uległ wskaźnik dług netto/EBITDA (poprawa o 33%). Grupa dostosowuje swój model działania, włączając się w rozwój sektora OZE w Polsce i transformację branży energetycznej.

W I półroczu 2021 r. Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o blisko 9,8% wzrosły przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.

EBITDA Grupy wyniosła 1,7 mld zł.

O blisko 16% r/r wzrosła zarówno sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, jak i wolumen produkcji energii elektrycznej.

Konsekwentnie rośnie liczba odnawialnych źródeł energii (wraz z mikroinstalacjami) przyłączonych do sieci Enei Operator. W analizowanym okresie przyłączono ich blisko 18 tys., a po I półroczu 2021 r. było ich w sumie ponad 80 tys., o łącznej mocy zainstalowanej 2,3 GW.

Enea podpisała ze Skarbem Państwa i głównymi spółkami energetycznymi (PGE, Tauron, Energa) wspólne porozumienie dotyczące współpracy przy wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych. Dokument zakłada ich integrację w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Grupa systematycznie rozwija koncepcję sieci inteligentnych (smart grid) w północno-zachodniej Polsce oraz wzmacnia bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej, w związku
z dynamicznym rozwojem energetyki prosumenckiej. Enea Operator testuje na swojej sieci prototypowe magazyny energii.
 

W ciągu sześciu miesięcy 2021 r. Grupa Enea wypracowała 1,7 mld zł EBITDA. O 9,8% wzrosły r/r przychody ze sprzedaży, które wyniosły 9,8 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 736 mln zł. W I półroczu 2021 r. Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje 728 mln zł.

Najwyższa EBITDA, wynosząca 687 mln zł, została wypracowana w obszarze dystrybucji (wzrost r/r o 9 mln zł), co jest efektem głównie wyższej marży z działalności koncesjonowanej. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła prawie 10,2 TWh i wzrosła r/r o 7,4%, przy jednoczesnym wzroście o 1,5% liczby klientów. W analizowanym okresie do sieci Enei Operator zostało przyłączonych blisko 18 tys. odnawialnych źródeł energii (wraz z mikroinstalacjami). Łącznie do sieci dystrybucyjnej po pierwszym półroczu 2021 r. przyłączonych było już ponad 80 tys. odnawialnych źródeł energii, o łącznej mocy zainstalowanej 2,3 GW.

EBITDA obszaru wytwarzania wyniosła 655 mln zł wobec 872 mln zł w I półroczu 2020 r. Na wynik ten wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym. O 15,7% wzrósł wolumen produkcji energii elektrycznej, który wyniósł prawie 12,1 TWh. Wzrost wyniku EBITDA r/r o 20 mln zł odnotowano w Segmencie Ciepło oraz w Segmencie OZE (o 35 mln zł). Grupa wytworzyła 1,2 TWh energii ze źródeł odnawialnych. Sprzedaż ciepła wyniosła 3 914 TJ i była większa r/r o 23%.

Obszar obrotu wypracował wynik EBITDA na poziomie 9 mln zł. Wpływ miały na niego: aktualizacja wyceny kontraktów FX Forward na EUR (zabezpieczających ryzyko walutowe związane z kontraktami Futures EUA), zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, wzrost kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym większym spadku cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym niż spadek cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku detalicznym oraz wzroście wolumenu sprzedaży energii.

W ciągu sześciu miesięcy 2021 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 12,2 TWh i wzrósł w stosunku do I półrocza 2020 r. o 15,9%. Wzrost ten dotyczył sprzedaży w segmencie odbiorców biznesowych i gospodarstw domowych. W obszarze obrotu, Grupa odnotowała również wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym w odniesieniu do pierwszego półrocza 2020 r. o 13,4%.

W I półroczu 2021 r. skonsolidowane przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka wyniosły 1,05 mld zł (wzrost o 23,3%), EBITDA 329,8 mln zł (wzrost o 49,2%), zysk operacyjny 116,2 mln zł (wzrost o 132,9%), a zysk netto 91,4 mln zł (wzrost o 149,1%).

Bogdanka utrzymała swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, ponad 28% udział w sprzedaży węgla do krajowej energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 22,4%.

Na obszarze działania Grupy, w północno-zachodniej Polsce, systematycznie rozwijana jest koncepcja inteligentnych sieci (smart grid). Inwestycje związane z instalacją automatyki w sieci zostały zrealizowane m.in. w centrum Poznania, rejonie Szczecina, Stargardu oraz Goleniowa. Przyczynia się to do sprawniejszego zarządzania siecią i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

W Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy rozpoczęły działanie prototypowe magazyny energii, każdy w oparciu o inną technologię. Pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzmocnią bezpieczeństwo oraz jakość dostaw energii. Testowanie instalacji w praktyce pomoże opracować efektywny sposób magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia, co jest szczególnie ważne w dobie dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Enea Operator, wraz ze szczecińskimi uczelniami wyższymi, zaangażowała się w innowacyjny projekt naukowo-badawczy H2eBuffer. W jego efekcie powstanie system magazynujący energię i stabilizujący sieć energetyczną, który będzie wykorzystywał zielony wodór wytworzony z instalacji OZE. Projekt przyczyni się też do rozwoju energetyki odnawialnej, w tym prosumenckiej.

W Pile trwa budowa nowego kogeneracyjnego źródła ciepła, które będzie współpracować z instalacją OZE. Inwestycja MEC Piła, o wartości ponad 48 mln zł, weszła w fazę wyposażania jej w elementy, które będą produkowały ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Piły. Na teren inwestycji dostarczono już silniki gazowe wraz z generatorami. Instalacja będzie miała łącznie 8,50 MW mocy elektrycznej i 8,36 MWt mocy cieplnej, a dzięki trzem silnikom gazowym ograniczy emisje CO2 i zanieczyszczenie smogiem.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Paweł Szczeszek, Prezes Enei: Grupa Enea przygotowuje się do realizacji celu, którym jest racjonalna i efektywna transformacja polskiej energetyki przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Lipcowe porozumienie ze Skarbem Państwa i spółkami energetycznymi o współpracy przy wydzielaniu węglowych aktywów wytwórczych wpisuje się w rozwój Grupy w kierunku koncernu opartego o odnawialne i zeroemisyjne źródła energii. Naszą przyszłość widzimy w coraz większym udziale w rynku zielonej energii i jako jeden z najważniejszych podmiotów na rynku energii w Polsce, włączamy się w rozwój sektora OZE, o czym świadczy zawarty na początku 2021 r. list intencyjny dotyczący strategicznej współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych. Przy tak dynamicznym rozwoju OZE, zwłaszcza energetyki prosumenckiej, kluczową kwestią jest stabilizacja krajowego systemu energetycznego. W Grupie Enea już testujemy rozwiązania w oparciu o magazyny energii instalowane na sieci, dzięki nim będziemy mogli kontrolować instalacje, zwłaszcza fotowoltaiczne, wzmacniając bezpieczeństwo, jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej – powiedział Paweł Szczeszek, Prezes Enei. 

Rafał Mucha, Wiceprezes Enei ds. Finansowych: W I półroczu 2021 r. Grupa Enea wypracowała dobre i zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe i operacyjne. To dzięki maksymalnemu i racjonalnemu wykorzystywaniu potencjału całej Grupy, która potrafi efektywnie realizować stawiane jej zadania w wymagającym otoczeniu rynkowym. Grupa odnotowała blisko 10% wzrost przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście o blisko 16% r/r zarówno sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej. Wynik EBITDA Grupy ukształtował się na poziomie 1,7 mld zł, zaś zysk netto wyniósł 736 mln zł. Warto podkreślić, że poprawie (o 33% r/r) uległ wskaźnik dług netto/EBITDA, który wyniósł 1,07. To było dobre półrocze dla całej Grupy Enea, mimo trudnych warunków rynkowych, w których przyszło nam działać – powiedział Rafał Mucha, Wiceprezes Enei ds. Finansowych.

Tomasz Siwak, Wiceprezes Enei ds. Handlowych: Wyniki w obszarze sprzedaży energii elektrycznej w I półroczu tego roku uległy istotnej poprawie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast niższy wynik EBITDA całego segmentu obrotu jest konsekwencją coraz większej presji cenowej uprawnień do emisji. Ta tendencja widoczna jest w wynikach działalności całej branży energetycznej. Systematycznie rozwijamy naszą ofertę produktową, pozyskując nowych klientów oraz zwiększając wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego o 16% – powiedział Tomasz Siwak, Wiceprezes Enei ds. Handlowych. 

Artur Wasil, Prezes Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.: Pierwsze półrocze tego roku cechowało się wzmożonym popytem na węgiel ze względu na chłodniejszą zimę i efekt ożywienia na rynku z uwagi na odbudowę gospodarki po pandemii. Dlatego naszym priorytetem stała się w tym okresie optymalizacja układu i harmonogramu biegu ścian. Osiągnęliśmy to dzięki wytężonej pracy całej załogi – powiedział Artur Wasil, Prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama