EkoMobility

Elektromobilność: śląskie elektryzuje

Prezes URE w kolejnych miastach wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania – najwięcej jest ich w województwie śląskim.

W kolejnych siedmiu miastach dostępne będą usługi wyznaczonych przez Prezesa URE operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania. Do grona 16 miasto których pisaliśmy w czerwcu dołączyły Radom i Opole oraz 5 miast z województwa śląskiego: Bytom, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Rybnik i Zabrze. Prezes URE wyznaczył[1] PGE Obrót do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania w Radomiu, natomiast Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE do pełnienia tych funkcji w pozostałych wymienionych powyżej miastach.

Rys. 1. Miasta, w których  zostali wyznaczeni przez Prezesa URE operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania (stan na 30 czerwca 2021).

Aktualny wykaz operatorów wyznaczonych przez Prezesa URE znajduje się na stronie internetowej URE.

Obecnie do URE najwięcej wniosków wpłynęło z województwa śląskiego. Do tej pory już osiem miast tego województwa otrzymało pozytywną decyzję, a jeszcze 2 wnioski  są w trakcie rozpatrywania przez regulatora. Obserwujemy, że Śląsk może stać się jednym z bardziej rozwiniętych elektromobilnie regionów w Polsce pod względem rozbudowanej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG[2]. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu to również szansa na poprawienie czystości powietrza w regionie i dotrzymanie unijnych norm jego jakości.

***

  • Prezes URE w drodze decyzji wyznacza do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.
  • Operator ogólnodostępnej stacji ładowania to podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania zapewnia, aby w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania.
  • Dostawca usługi ładowania świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania, zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii, udostępnia – na swojej stronie internetowej – informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.
  • Operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.

[1] Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.).

[2] Zobacz też stronę rejestru, prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, gdzie znajduje się mapka z infrastrukturą paliw alternatywnych: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama