Ciepłownictwo

Inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu, stabilne bezemisyjne źródła energii, samowystarczalne klastry energetyczne. NFOŚiGW uruchamia nabór wniosków w kolejnych obszarach programu Nowa Energia

Od 5.08.br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach III naboru programu Nowa Energia w czterech obszarach:

  • Inteligentne miasta energii,
  • Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu,
  • Stabilne bezemisyjne źródła energii,Samowystarczalne klastry energetyczne. 

Warto dodać, że do 15 września trwa nabór na Plusenergetyczne budynki, a w obszarze Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru nastąpił już pierwszy etap selekcji projektów. 

Budżet  III naboru wynosi do 700 mln zł i dla wymienionych wyżej czterech obszarów programu Nowa Energia jest następujący:  Inteligentne miasta energii – do 150 mln zł, Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu – do 150 mln zł, Stabilne bezemisyjne źródła energii – do 250 mln zł, Samowystarczalne klastry energetyczne – do 150 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW może być udzielone w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. We wszystkich czterech obszarach nabór skierowany jest do przedsiębiorców.

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW Nowa Energia jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych. Pomoc finansowa z Narodowego Funduszu ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także koncepcji systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

Zgodnie z założeniami programu wnioskujący przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie więcej niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie się mógł ubiegać o dodatkową dotację.  

W III naborze będzie realizowany cel tematyczny w czterech obszarach.

Inteligentne miasta energii czyli innowacyjne rozwiązania technologiczne, dzięki którym będzie można  jak najlepiej wykorzystywać energię, zwiększać odporność miast na negatywne zjawiska związane ze zmianami klimatu, zmniejszać emisję z transportu, a także rewitalizować  i rozwijać tereny miejskiej zieleni.

Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu. Tutaj w grę wchodzą magazyny energii cieplnej i/lub chłodu dla jednostek wytwórczych funkcjonujących w oparciu o źródła z udziałem OZE.

Stabilne bezemisyjne źródła energii. W ramach tego obszaru będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii, m.in.: produkcji biometanu przy jednoczesnym zagospodarowaniu odpadowego CO2 czy energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów.

Samowystarczalne klastry energetyczne. W tym przypadku chodzi o wspieranie projektów mających na celu wdrażanie technologii m.in: inteligentnych systemów zarządzania rozproszonymi źródłami energii, mikrogeneracji, dużych oraz wirtualnych magazynów energii, a także systemów łączących wytwarzanie energii z jej lokalnym wykorzystaniem.

Projekty „wodorowe” po preselekcji

Poza czterema wspomnianymi obszarami, w których NFOŚiGW rozpoczyna właśnie nabór, na program Nowa Energia składają się jeszcze dwie dziedziny. Są to Plusenergetyczne budynki (nabór do 15 września) oraz Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru. W tym przypadku nastąpił już pierwszy etap selekcji projektów na podstawie przedstawionych fiszek projektowych. Do kolejnego etapu oceny eksperci dziedzinowi wskazali 6 projektów, opiewających na kwotę ponad 395 mln zł dofinansowania. Wśród tematów, które będą rozwijane w ramach dofinansowania NFOŚiGW pojawiły się rozwiązania dotyczące autobusów wodorowych, zakładu produkującego tego typu pojazdy, magazynów wodorowych, technologii produkcji wodoru z odpadów z tworzyw sztucznych, systemów tankowania czy produkcji wodoru.

Szczegóły programu: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/nowa-energia/

Informacje o naborach:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/nowa-energia/nowa-energia-iii/

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/nowa-energia/ogloszenie-o-naborze-nowa-energia-w-obszarze-nr-1/

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/nowa-energia/ogloszenie-o-naborze/

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama