Elektroenergetyka

Energa podsumowuje pierwszy kwartał 2021 r.

Po trzech miesiącach br. Energa SA z Grupy ORLEN odnotowała wyraźny wzrost wyników. Skonsolidowana EBITDA poprawiła się o 33% r/r (do 0,8 mld zł), a zysk netto o blisko 250% (do 0,4 mld zł). Grupa Energa osiągnęła historycznie jedne z najlepszych skonsolidowanych wyników kwartalnych m.in. dzięki poprawie wyników operacyjnych oraz trwającej integracji z Grupą ORLEN.

Na odnotowane wzrosty wpływ miały nie tylko lepsze, niż w porównywalnym okresie, wyniki operacyjne (produkcja energii +28% r/r, dystrybucja +2%, sprzedaż detaliczna na poziomie porównywalnym z pierwszym kwartałem 2020 r.). Korzystny był też wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego. Na wyniki finansowe pozytywnie oddziaływała również korzystniejsza od zeszłorocznej taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych oraz ogólna poprawa marż na sprzedaży energii elektrycznej do pozostałych klientów w Linii Biznesowej Sprzedaż oraz optymalizacje wynikające z trwającej integracji z Grupą ORLEN.

– Grupa Energa osiągnęła historycznie jedne z najlepszych wyników kwartalnych. Jestem przekonany, że plany, jakie nakreśliliśmy w nowym wieloletnim planie inwestycji strategicznych wzmocnią ten trend – podkreśla Jacek Goliński, Prezes Zarządu Energi SA.

Inwestycje w dystrybucji i wytwarzaniu

W raportowanym okresie nakłady inwestycyjne wzrosły do 345 mln zł, czyli  4% r/r, . Z tej kwoty ponad 80% przeznaczone zostało na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji, gdzie m.in. trwa realizacja programu modernizacji sieci dystrybucyjnych do standardu Smart Grid, a także rozwój infrastruktury (np. zakończono budowę Rozdzielni Sieci w Winnicy, woj. mazowieckie).

Dzięki modernizacjom i rozbudowie sieci elektroenergetycznej Linia Biznesowa Dystrybucji odnotowała kolejną poprawę wskaźników niezawodności sieci dystrybucyjnej. SAIDI (System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej) uległ łącznej poprawie o 39% r/r, podczas gdy SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich) – o 28%. W pierwszym kwartale wybudowano i zmodernizowano 597 km nowych linii energetycznych (ich łączna długość to obecnie 191 tys. km), podłączono 15 tys. nowych odbiorców, a także ok. 175 MW nowych źródeł OZE, w tym ok. 95 MW mikroinstalacji.

Pod koniec pierwszego kwartału br. Energa OZE wydała NTP (ang. Notice to Proceed – polecenie rozpoczęcia dalszych prac) dla czterech małych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 4 MW, w Samolubiu (woj. warmińsko-mazurskie, dwie farmy), Czernikowie i Przykonie (obie przy już istniejących tam aktywach Energi). W lutym lider Linii Biznesowej Wytwarzania przekazał też wykonawcy inwestycji plac budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf (projektowana moc zainstalowana ok. 20 MW).

Z kolei pod koniec pierwszego kwartału w Elblągu rozpoczęła się budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 114 MWt – pierwszego z dwóch nowych aktywów ciepłowniczych, dzięki którym do przełomu 2024 i 2025 Elektrociepłownia Elbląg (należąca do spółki Energa Kogeneracja) zaprzestanie produkcji ciepła z węgla.

W ramach trwającej integracji z Grupą ORLEN rozpoczęty też został proces włączania należących do Energi stacji ładowania pojazdów elektrycznych do sieci ORLEN Charge. Po jego zakończeniu system ten będzie obsługiwał największą w Polsce infrastrukturę ładowania.

Nowy kierunek rozwoju aktywów wytwórczych

Należące do Energi odnawialne źródła energii wyprodukowały w raportowanym okresie ok. 406 GWh energii. Wynik ten kształtowany był przede wszystkim przez warunki atmosferyczne wpływające niekorzystnie na pracę aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych. Jednocześnie elektrownie wodne zwiększyły wytwarzanie energii elektrycznej o 24% r/r.

Zależność OZE od warunków atmosferycznych i hydrologicznych jest znana, dlatego pomimo wciąż wysokiego wolumenu wyprodukowanej przez nie energii, Energa w kolejnych latach będzie rozbudowywać swój potencjał wytwórczy dwutorowo, zgodnie ze strategią Grupy ORLEN. Z jednej strony rozwijane będą odnawialne źródła, z drugiej zaś Energa inwestować będzie w niskoemisyjne aktywa gazowe, których elastyczność pozwoli na lepsze bilansowanie zmiennej produkcji z OZE.

Zgodnie z nowym Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych, na lata 2021-2030 przewidziane jest wsparcie Linii Biznesowej Wytwarzania nakładami inwestycyjnymi w wysokości blisko 12 mld zł.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama