Paliwa dla energetyki

Dobre wyniki LOTOSU potwierdzają stopniową odbudowę rynku

Grupa LOTOS ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. Zysk operacyjny koncernu wyniósł w tym okresie 664,3 mln zł. Mimo trudnych warunków związanych z pandemią, spółka bezpiecznie przeprowadziła kluczową część postoju remontowego rafinerii i elastycznie zarządzała strukturą uzysków.

Otoczenie rynkowe

Rynki ropy i gazu, a także funkcjonowanie spółek z branży rafineryjnej pozostają pod dużym wpływem pandemii COVID-19 oraz środków mających na celu ograniczenie zasięgu i dynamiki zachorowań. Pandemia znacząco wpływa na warunki w jakich funkcjonuje także Grupa LOTOS. Choć następuje stopniowa poprawa otoczenia makroekonomicznego, to warunki te wciąż są trudne i gorsze niż przed pandemią.

Skala i tempo odbudowy różni się w poszczególnych krajach, sektorach czy pomiędzy kategoriami produktów. Patrząc na kluczowe produkty rafineryjne, relatywnie szybka odbudowa nastąpiła w przypadku cracku na benzynę motorową. Utrzymująca się bardzo niewielka intensywność globalnego ruchu lotniczego przyczynia się do niskich cracków dla paliwa lotniczego i – co za tym idzie – zwiększonej kosztem jego uzysków produkcji oleju napędowego w puli średnich destylatów ropy naftowej przerabianych w rafineriach na świecie. Nadmierna podaż i ograniczony popyt na diesla w związku z recesją gospodarczą ograniczają zyskowność sprzedaży oleju napędowego.

Wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa LOTOS wykazała w I kw. 2021 r. zysk operacyjny w wysokości 664,3 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu: 554,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego: 107,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości +2,4 mln zł. Spółka wypracowała 5,9 mld zł przychodów ze sprzedaży. Oczyszczony skonsolidowany wynik EBITDA LIFO wyniósł 615 mln zł. W pierwszych 3 miesiącach tego roku koncern wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 353,3 mln zł.

Segment wydobywczy

W I kw. 2021 r. spółka LOTOS Petrobaltic kontynuowała wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B3 na Morzu Bałtyckim na średnim poziomie ok. 2 tys. boe/d (+83% r/r, +6% kw./kw.). Zanotowany wzrost wydobycia jest efektem skutecznie przeprowadzonego programu rekonstrukcji odwiertów, który objął na przestrzeni 2020 r. łącznie 8 odwiertów na złożu B3.

Sukcesem zakończyły się interwencje podejmowane na złożu Utgard w celu zahamowania silnej tendencji spadkowej. Na koniec marca stabilna produkcja wzrosła do 2,5 tys boe/d, tj. o ponad 50% w stosunku do średniej 1,6 tys. boe/d w IV kw. 2020 r.

Całkowite wydobycie węglowodorów koncernu w I kw. 2021 r. ukształtowało się na poziomie 18,6 tys. boe/d. Zdecydowane odbicie notowań gazu ziemnego (+115,6% r/r i +28,2% kw./kw.) oraz wyraźna poprawa notowań ropy naftowej (+20,8% r/r i 37,7% kw./kw,) wsparły oczyszczony z wpływu nietypowych zdarzeń wynik EBITDA segmentu, który wyniósł 167,9 mln zł.

Segment produkcji i handlu

Na pracę rafinerii LOTOSU w I kw. 2021 r. wpływał planowy remont zakładu. W związku z główną częścią postoju remontowego, realizowanego w przeważającym zakresie w marcu 2021 r., rafineria realizowała przerób ropy naftowej na poziomie ok. 2 mln. ton, co przełożyło się na wykorzystanie mocy wytwórczych rafinerii na obniżonym poziomie 88,4%.

Remont zakładu w Gdańsku po raz pierwszy realizowany jest w formule postoju częściowego (druga część odbędzie się wiosną 2022 r.). Podczas postoju w I kw. 2021 r. nastąpiło zatrzymanie tylko części instalacji produkcyjnych, w tym instalacji opóźnionego koksowania z Programu EFRA, tj. DCU (ang. Delayed Coking Unit). Pozwoliło to na utrzymanie przerobu ropy w rafinerii oraz ekspedycję i sprzedaż produktów w całym okresie remontu. Zgodnie z harmonogramem, w marcu 2021 r. zatrzymano 16 z ponad 60 instalacji, które z początkiem kwietnia wróciły do ruchu. Drugim i ostatnim etapem tegorocznego postoju jest remont 3 instalacji tzw. bloku olejowego (począwszy od 7 kwietnia). Zakończenie wszystkich prac remontowych nastąpi 1 maja 2021 r.

W okresie remontu koncern sprzedawał zapasy produktów zgromadzone w trakcie 2020 r. oraz korzystał z wysokiej opłacalności importu oleju napędowego, sprowadzając 9 morskich ładunków tego produktu (ok. 270 tys. ton). Spółka zwiększyła też sprzedaż lekkiego oleju opałowego, korzystając ze zwiększonego popytu związanego z niskimi temperaturami. W I kw. 2021 r. wzrosła opłacalność morskiego eksportu benzyny surowej, dlatego spółka, dzięki nadmorskiej lokalizacji rafinerii, szybko i elastycznie reagowała na zwiększony popyt. Dużą okazją rynkową okazały się także notowania olejów bazowych, z historycznie wysoką marżowością. Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu w I kw. 2021 r. wyniósł 444,7 mln zł.

Na koniec I kw. 2021 r. pod marką LOTOS funkcjonowało 514 stacji paliw, tj. o 1 obiekt więcej niż na koniec 2020 r.

Inwestycje

W I kw. 2021 r. Grupa LOTOS realizowała szereg projektów rozwojowych. W celu zwiększenia możliwości ekspedycyjnych paliw z rafinerii po jej rozbudowie o instalacje Programu EFRA, spółka finalizowała inwestycję budowy czwartego nalewaka bramowego o wydajności 2,2 mln ton rocznie. W I kw. 2021 r. LOTOS podjął również decyzję o realizacji projektu „Rozbudowy pojemności magazynowych i mocy nalewczych LPG”.

Spółka przygotowuje też kolejny po realizacji Programu EFRA projekt rozwojowy HBO (Hydrokrakingowe Oleje Bazowe). Projekt wykazuje pozytywne wskaźniki ekonomiczne i jest elementem dywersyfikacji biznesu w kierunku uruchomienia produkcji niszowych w skali globalnej olejów bazowych II i III generacji.

Spółka wdrożyła do realizacji projekt Pure H2 w zakresie budowy instalacji do oczyszczania wodoru oraz instalacji do jego dystrybucji na bateriowozy (tj. pojazdy do transportu sprężonego wodoru).

Przejęcie kapitałowe przez PKN Orlen

12 marca 2021 r. Zarząd Grupy LOTOS przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych, których celem jest optymalizacja struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad Spółką przez PKN Orlen.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama