Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Informacja OSP dotycząca decyzji Prezesa URE zatwierdzającej wniosek o utworzenie regionalnych centrów koordynacyjnych

W dniu 14 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej: Rozporządzenie 2019/943).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=PL

Na podstawie art. 35 ust. 1 Rozporządzenia 2019/943 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zostali zobowiązani, w terminie do 5 lipca 2020 r., do przedłożenia właściwym organom regulacyjnym wniosku o utworzenie regionalnych centrów koordynacyjnych.

W dniu 2 lipca 2020 r. PSE S.A. przedłożyły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) wspólny wniosek OSP regionu zarządzania pracą połączonych systemów Europy środkowej (dalej: SOR Europy Środkowej) w sprawie utworzenia regionalnych centrów koordynacyjnych (dalej: Wniosek), opracowany zgodnie z art. 35 ust. 1 Rozporządzenia 2019/943.

Wszystkie organy regulacyjne SOR Europy Środkowej zadecydowały, aby na podstawie art. 6 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki we współpracy z OSP SOR Europy Środkowej wprowadzić do Wniosku korekty.

Po uzyskaniu jednogłośnej akceptacji zmienionego Wniosku przez wszystkie organy regulacyjne SOR Europy Środkowej, w dniu 25 lutego 2020 r. Prezes URE podjął decyzję nr DRR.WAR.744.1.2021.PRa w sprawie zatwierdzenia zmienionego Wniosku.

Pliki do pobrania: Decyzja Prezesa URE nr DRR.WAR.744.1.2021.Pra z dnia 25 lutego 2020 r.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama